skip to Main Content

Zodpovedný za obsah

Landstrasse 15, LI-9496 Balzers

office(at)suninvestag.com

 +42 338 00 100

Predstavenstvo: Urmann Markus
Registračné číslo: FL-0002.654.161-3
100% dcérska spoločnosť Sun Contracting AG

Zodpovednosť za hypertextové odkazy

  1. Obsah online ponuky

Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na náhradu škody voči autorovi týkajúce sa majetkovej alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej použitím, alebo nepoužitím poskytnutých informácií, alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií sú v zásade vylúčené, pokiaľ nedošlo k preukázateľnému úmyselnému, alebo hrubému zavineniu zo strany autora.

Všetky ponuky sa môžu zmeniť a sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti stránok alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo dočasne alebo trvalo ukončiť jej uverejňovanie.

  1. Odkazy a linky

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na webové stránky tretích strán („odkazy“), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti autora, by zodpovednosť za škodu nadobudla účinnosť iba vtedy, ak by si autor bol vedomý obsahu a bolo by to technicky možné a primerané, aby v prípade nezákonného obsahu zabránil jeho používaniu.

Autor preto výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia odkazov boli príslušné prepojené stránky bez nezákonného obsahu. Autor nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn a obsah prepojených/spojených stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od obsahu všetkých prepojených/spojených stránok, ktoré boli zmenené po vytvorení prepojenia.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie uvedené na vlastnej webovej stránke autora, ako aj na príspevky tretích strán v návštevných knihách, diskusných fórach a mailingových zoznamoch vytvorených autorom. Zodpovednosť za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia takýchto informácií nesie výlučne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie osoba, ktorá na príslušnú publikáciu iba odkazuje prostredníctvom odkazov.

  1. Autorské právo a ochranná známka

Vo všetkých publikáciách sa autor snaží dodržiavať autorské práva použitých grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, používať ním vytvorenú grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, alebo siahnuť po grafike, zvukových dokumentoch, videosekvenciách a textoch, na ktoré sa nevzťahuje žiadna licencia.

Všetky značky a ochranné známky uvedené na webovej stránke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Samotná zmienka o ochrannej známke neznamená, že nie je chránená právami tretích strán!

Autorské práva na publikované objekty vytvorené samotným autorom zostávajú výlučne autorovi stránok. Akékoľvek kopírovanie alebo používanie objektov, ako sú diagramy, zvuky alebo texty v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez súhlasu autora.

  1. Ochrana osobných údajov

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailovej adresy, mena, adresy), sú tieto údaje poskytnuté užívateľom dobrovoľne. Využitie a platenie všetkých ponúkaných služieb je dovolené – pokiaľ je to technicky možné a primerané – aj bez zadania takýchto údajov, respektíve pomocou zadania anonymizovaných údajov alebo pseudonymov.

  1. Právna platnosť tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti sa považuje za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo odkázané na tieto stránky. Pokiaľ by časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedali, už nezodpovedali, alebo čiastočne nezodpovedali platnej právnej situácii, zostávajú týmto obsah a platnosť ostatných častí dokumentu nedotknuté.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“) Služba Google Analytics používa tzv. “cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré boli vytvorené pomocou cookie, sú odosielané a uložené na server spoločnosti Google v Spojených Štátoch. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webových stránok, aby pre poskytovateľa webových stránok zostavila správy o aktivitách na webových stránkach a aby poskytla ďalšie služby spojené s používaním týchto webových stránok a s používaním internetu. V žiadnom prípade a za žiadnych okolností nebudú informácie získané týmto spôsobom spájané s osobnými identifikačnými informáciami.

Spoločnosť Google môže tieto informácie predať tretím osobám v prípade, že tak stanoví zákon, alebo sú tieto údaje z poverenia Google spracované treťou osobou.

Google v žiadnom prípade neprepája Vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru Vášho prehliadača; musíme Vás ale upozorniť na to, že v tomto prípade nebudete možno môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o Vás zozbierala spoločnosť Google, spôsobom a na účel opísaný vyššie.