skip to Main Content

Odpovědnost za obsah

Landstrasse 15, LI-9496 Balzers

office(at)suninvestag.com

 +42 338 00 100

Správní rada: Urmann Markus
Registrační číslo: FL-0002.654.161-3
100% dceřiná společnost společnosti Sun Contracting AG

Odpovědnost za hypertextové odkazy

  1. Obsah online nabídky

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky vůči autorovi, které se vztahují na věcné nebo nehmotné škody způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, resp. používáním chybných a neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud nejde o autorovo prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.

Všechny nabídky se mohou změnit a jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části internetových stránek nebou celou internetovou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně, či trvale přerušit její zveřejnění.

  1. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by odpovědnost vstoupila v platnost výlučně v tom případě, pokud byl autorovi jejich obsah znám a bylo by pro něj technicky možné a únosné v případě protiprávních obsahů zabránit jejich používání.

Tímto autor výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na příslušných stránkách zřejmý žádný ilegální obsah. Autor však nemá žádný vliv na aktuální a budoucí úpravu a na obsah odkazovaných internetových stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahu všech odkazovaných internetových stránek, které byly změněny po vytvoření odkazů. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy vytvořené v rámci vlastní internetové nabídky i na zápisy cizích osob v autorem vytvořených návštěvních knihách, diskuzních fórech a mailingových seznamech. Za protiprávní, chybný nebo neúplný obsah a především za škody způsobené používáním nebo nepoužíváním takto poskytnutých informací odpovídá výlučně poskytovatel internetových stránek, na které bylo odkázáno, nikoliv ten, kdo prostřednictvím hypertextových odkazů na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

  1. Autorské právo a ochranné známky

Ve všech publikacích se autor snaží dodržovat autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, využívat vlastní jím vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, na které se nevztahuje žádná licence.

Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v rámci internetové nabídky, které jsou případně chráněné třetími osobami, plně podléhají ustanovením příslušného platného práva o ochranných známkách a podléhají vlastnickému právu příslušného zapsaného vlastníka. Na základě pouhé zmínky nelze usuzovat, že by známka nebyla chráněna třetí osobou!

Autorské právo vztahující se na zveřejněné objekty vytvořené samotným autorem náleží pouze autorovi stránek. Rozmnožování a používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

  1. Ochrana údajů

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, poštovní adresy), jsou tyto údaje poskytnuty uživatelem výslovně dobrovolně. Využití a placení všech nabízených služeb je dovoleno – pokud je to technicky možné a přijatelné – bez udání takovýchto údajů, resp. pomocí zadání anonymizovaných údajů nebo pseudonymu.

  1. Právní účinost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti se považuje za část internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tyto stránky. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, už neodpovídaly, nebo částečně neodpovídaly platné právní situaci, zůstanou tím obsah a platnost ostatních částí dokumentu nedotčeny.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky Vámi. Informace o Vašem používání těchto webových stránek, které byly vytvořeny prostřednictvím cookie, jsou přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Google používá tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webových stránek, aby pro poskytovatele webových stránek sestavil zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby poskytl další služby spojené s používáním těchto webových stránek a s používáním internetu. Za žádných okolností nebudou nikdy informace získané tímto způsobem spojovány s osobními, identifikujícími informacemi. Google předá případně tyto informace třetím osobám, pokud tak stanoví zákon, nebo pokud jsou tyto údaje z pověření Googlu zpracovány třetí osobou. IP adresa předaná prohlížečem uživatele nebude v žádném případě propojena s jinými údaji Googlu. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; musíme Vás však upozornit na to, že v tomto případě nebudete případně moct používat funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které byly o Vás nashromážděny Googlem, ve výše popsaném způsobu a k výše uvedenému účelu.