skip to Main Content

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje spôsob, rozsah a účel spracúvania osobných údajov (ďalej len „údaje“) v rámci našej online ponuky a s ňou súvisiacich web stránok, funkcií a obsahov ako aj externej online prezentácie, ako napr. náš profil v sociálnych médiách (ďalej spoločne označené ako „online ponuka“). V súvislosti s použitím terminológie, ako napr. „spracúvanie“, alebo „prevádzkovateľ“ odkazujeme na definície v čl. 4. Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ

Landstrasse 15, FL-9496 Balzers

office(at)suninvestag.com

 +42 338 001 00

Typy spracúvaných dát:

– základné údaje (napr. mená, adresy)

– kontaktné údaje (napr. e-mail, tel. čísla)

– údaje o obsahu (napr. vkladanie textu, fotografie, videá)

– užívateľské údaje (navštívené web stránky, záujem o obsah, časy prístupu)

– meta/komunikačné dáta (napr. informácie o zariadeniach, IP adresy)

Kategórie dotknutých osôb

Návštevníci a užívatelia online ponuky (ďalej budeme dotknuté osoby označovať aj spoločným názvom „používatelia“)

Účel spracúvania

– poskytovanie online ponuky, jej funkcií a obsahu

– odpovedanie na žiadosti o kontakt a komunikáciu s užívateľmi

– bezpečnostné opatrenia

– meranie dosahu/marketing

Použité pojmy

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“);
identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor (napr. Cookie), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

„Spracúvanie“ je akýkoľvek proces vykonávaný s automatizovanými postupmi alebo bez nich, alebo akýkoľvek takýto proces spojený s osobnými údajmi. Tento pojem je široký a pokrýva prakticky každú manipuláciu s údajmi.

„Pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na nich technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

„Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra, alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

„Spracovateľ údajov“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra, alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Rozhodujúce právne základy

V súlade s čl. 13 GDPR vás informujeme o právnom základe nášho spracúvania údajov. Právnym základom pre spracúvanie údajov sú živnostenské oprávnenia skupiny spoločností Green Finance v prípade, že vykonávanie príslušnej živnosti si vyžaduje automatické spracúvanie údajov. Pokiaľ nie je zmienka o právnom základe vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, platí nasledovné: právnym základom na získanie súhlasu je čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, právnym základom spracúvania na plnenie našich služieb a realizáciu zmluvných opatrení, ako aj k odpovedaniu na otázky je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, právnym základom pre spracovanie k plneniu našich právnych záväzkov je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a právnym základom pre spracúvanie na ochranu našich oprávnených záujmov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade, že je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, je právnym základom čl. 6 ods.1 písm. d) GDPR.

Bezpečnostné opatrenia

V súlade s čl. 32 GDPR vykonávame vhodné technické a organizačné opatrenia, berúc do úvahy stav techniky, realizačné náklady, povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj k rozdielnej pravdepodobnosti a závažnosti rizika pre práva a slobody fyzických osôb, aby bola zabezpečená úroveň ochrany primeraná riziku.

K opatreniam patrí najmä zabezpečenie diskrétnosti, integrita a dostupnosť údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom, ako aj ich týkajúceho sa prístupu, zadávania, postúpenia, zabezpečenie dostupnosti a ich rozdelenie. Zaviedli sme ďalej postupy na zabezpečenie dodržania práv dotknutej osoby, likvidáciu údajov a reakcie na ohrozenie údajov. Okrem toho zohľadňujeme ochranu osobných údajov už pri vývoji alebo výbere hardvéru, softvéru a tiež postupov v súlade so zásadami ochrany údajov prostredníctvom výberu technológie a predvolených nastavení (čl. 25 GDPR).

Spolupráca so spracovateľmi údajov a tretími stranami

Ak v súvislosti s našim spracúvaním odovzdávame údaje ďalším osobám a spoločnostiam (spracovateľom alebo tretím stranám), pokiaľ im odovzdáme alebo im inak poskytneme prístup k údajom, stane sa to iba na základe zákonného povolenia (napr. ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, sprostredkovanie údajov tretej osobe, rovnako ako poskytovateľom platobných služieb podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), pokiaľ ste súhlasili, pokiaľ tak stanovuje zákonná povinnosť, alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. používanie poverenej osoby, poskytovateľa webhostingov atď.)

Ak poveríme spracúvaním údajov tretiu osobu, stane sa to na základe takzvanej „spracovateľskej zmluvy“ na základe čl. 28 GDPR.

Vydanie do tretích krajín

Ak spracúvame údaje v tretej krajine (tzn. mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo sa tak stane v rámci využitia služieb tretej osoby alebo zverejnením, či poskytnutím údajov tretím stranám, bude to možné len vtedy, ak sa tak deje na základe plnenia našich predzmluvných povinností na základe Vášho súhlasu, na základe právnych záväzkov alebo na základe oprávnených záujmov. S podmienkou zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame alebo necháme údaje spracúvať v tretej krajine iba pri predložení osobitných podmienok podľa čl. 44 GDPR. To znamená, že spracúvanie sa uskutoční napr. na základe zvláštnych záruk, ako je napríklad oficiálne uznané stanovenie úrovne ochrany údajov zodpovedajúcej EÚ (napr. USA prostredníctvom „Privacy Shield“) alebo na základe rešpektovania oficiálne uznaných osobitných právnych záväzkov (tzv. „štandardnej zmluvnej doložky “).

Práva dotknutých osôb

Máte právo vyžadovať potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú spracúvajú a máte právo získať informácie o týchto údajoch, ako aj právo na ďalšie informácie a kópiu údajov v súlade s čl. 15 GDPR.

Podľa čl. 16 GDPR máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, alebo opravu nepresných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

V súlade s čl. 17 GDPR máte právo, aby ste požadovali okamžitú likvidáciu osobných údajov ktoré sa Vás týkajú, resp. v súlade s čl. 18 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracovania údajov v súlade s článkom 18 GDPR.

V súlade s čl. 20 GDPR máte právo vyžiadať a získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ktoré sa Vás týkajú, a predať ich inému sprostredkovateľovi.

Podľa čl. 77 GDPR máte ďalej právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

Právo na odvolanie

Podľa čl. 7 ods. 3 GDPR, máte právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek s účinnosťou do budúcna odvolať.

Právo na vznesenie námietky

Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti budúcemu spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú v súlade s čl. 21 GDPR. Námietku je možné vzniesť obzvlášť pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú pre účely priameho marketingu.

Cookies a právo na námietku pri priamej reklame

„Cookies” sú krátke textové súbory, ktoré sú ukladané v počítačoch užívateľov. V cookies je možné uložiť rôzne údaje. Cookie slúži predovšetkým k tomu, aby údaje o užívateľovi (resp. zariadení, na ktorom je cookie uložený) počas alebo po jeho návšteve webová stránka uložila.

Ako dočasné cookies, resp. „session cookies” alebo „transiente cookies” sú označené cookies, ktoré sú zmazané po tom, ako používateľ opustí webovú stránku a zatvorí internetový prehliadač. V jednom cookie môže byť uložený napr. obsah nákupného košíka v internetovom obchode alebo prihlasovací status. Ako „permanentné“ alebo „persistentné“ sú označené cookies, ktoré zostávajú uložené aj po zatvorení internetového prehliadača.

Takto môže napríklad zostať uložený stav prihlásenia, keď užívateľ webovú stránku navštívi po niekoľkých dňoch. Podobne môžu byť v takom cookie uložené záujmy užívateľov, ktoré sú použité na meranie dosahu alebo na marketingové účely. Ako cookie tretej strany, (third party cookie) sa označujú cookies, ktoré ponúkajú iní poskytovatelia a nie poskytovateľ, ktorý spravuje webovú stránku (v ostatných prípadoch, pokiaľ sú to jeho cookies, ide o cookies prvej strany „first party cookies“).

Môžeme použiť dočasné a trvalé súbory cookies a objasniť to v rámci vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

V prípade, že si užívateľ nepraje, aby boli súbory cookies uložené na jeho počítači, je požiadaný o deaktiváciu príslušnej možnosti v systémových nastaveniach internetového prehliadača. Uložené súbory cookies môžu byť zmazané v systémových nastaveniach prehliadača. Obmedzenie súborov cookies môže viesť k obmedzeniam funkcií tejto webovej stránky.

Všeobecný nesúhlas s používaním cookies, ktoré sa používajú na účely online marketingu môže byť vyjadrený, pri značnom množstve služieb, predovšetkým v prípade sledovania cez americkú (USA) stránku http://www.aboutads.info/choices/ alebo na webovej stránke EÚ http://www.youronlinechoices.com/. Ďalej môže byť ukladanie cookies vypnuté prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača. Dovoľujeme si Vás ale upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Likvidácia údajov

V súlade s čl.17 a čl.18 GDPR budú nami spracované údaje likvidované alebo bude ich spracúvanie obmedzené. Pokiaľ tak nie je vo vyhlásení o ochrane osobných údajov výslovne uvedené, budú osobné údaje, ktoré sú u nás uložené likvidované, ak nebudú potrebné pre ich zamýšľaný účel a ich likvidácia nebude odporovať zákonnej povinnosti o uložení.
Pokiaľ osobné údaje nebudú likvidované, pretože sú potrebné na iné a legitímne účely, bude ich spracúvanie obmedzené. To znamená, osobné údaje budú zablokované a nebudú spracúvané na ďalšie účely. To platí napríklad pre údaje, ktoré musia byť uchované z obchodných alebo daňovo – právnych dôvodov.

V súlade s právnymi predpismi v Nemecku sa uchovávanie uskutočňuje najmä po dobu 10 rokov podľa § 147 ods. 1 Nariadenia (Anordnung), § 257 ods. 1 č. 1 a 4, ods. 4 Obchodného zákonníka (HGB) (knihy, záznamy, správy o hospodárení, účtovné doklady, obchodné knihy, relevantné podklady pre zdanenie atď.) a 6 rokov podľa § 257 ods. 1 č. 2 a 3, ods. 4 Obchodného zákonníka (HGB) (obchodné listy).

Podľa právnych predpisov v Rakúsku sa uchovávanie uskutoční najmä po dobu 7 rokov podľa § 132 ods. 1 Federálneho daňového zákona (BAO) (účtovné doklady, doklady/faktúry, účty, potvrdenia, obchodné doklady, výkazy príjmov a výdavkov atď.) na dobu 22 rokov v súvislosti s pozemkami a na dobu 10 rokov pri podkladoch v súvislosti s elektronicky poskytnutými službami, telekomunikačnými, rozhlasovými a televíznymi službami, ktoré sú poskytované nepodnikateľom v členských štátoch EÚ a pre ktoré sa používa služba Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Administratíva, finančné účtovníctvo, kancelárska organizácia, spravovanie kontaktov

Spracúvame údaje v rámci administratívnych úloh a organizácie nášho podnikania, finančného účtovníctva a dodržiavania zákonných povinností, akými je napr. archivácia. Týmto spracúvame tie isté údaje, ktoré spracúvame v rámci poskytovania našich zmluvných služieb. Zásady spracúvania sú v čl. 6 ods. 1 písmena c) GDPR, čl. 6 ods.1 písmena f) GDPR. Spracúvanie sa týka zákazníkov, záujemcov, obchodných partnerov a návštevníkov webových stránok. Účelom a záujmom nášho spracúvania sú administratíva, finančné účtovníctvo, kancelárska organizácia, archivácia údajov, to znamená úlohy, ktoré slúžia na zaistenie nášho podnikania, plnenie našich povinností a poskytovanie našich služieb.
Likvidácia údajov s ohľadom na plnenie zmluvy a zmluvnej komunikácie zodpovedá tým údajom, ktoré sú uvedené pri ich spracúvaní.

Zverejňujeme alebo predávame pritom údaje finančnej správe, finančným poradcom, napríklad daňovým poradcom alebo audítorom a taktiež iným poskytovateľom platobných služieb.

Okrem toho na základe našich ekonomických záujmov ukladáme informácie o dodávateľoch, organizátoroch a ďalších obchodných partneroch, napr. pre neskoršie nadviazanie kontaktu. V zásade tieto údaje, ktoré súvisia s podnikaním uchovávame trvalo.

Ekonomické analýzy a prieskum trhu

Aby sme mohli ekonomicky riadiť naše podnikanie a rozpoznať trhové trendy, želania dodávateľov a užívateľov, analyzujeme údaje, ktoré máme k dispozícii pre obchodné transakcie, zmluvy, otázky a pod. Spracúvame pritom stavové údaje, komunikačné údaje, zmluvné údaje, platobné údaje, užívateľské údaje a metadáta v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR, pričom k subjektom údajov patria zmluvní partneri, záujemcovia o služby, zákazníci, návštevníci a používatelia našej webovej stránky.

Analýzy sa vykonávajú za účelom hodnotenia podnikania, marketingu a prieskumu trhu. Súčasne môžeme zohľadniť profily registrovaných užívateľov s informáciami, napr. o využívaných službách. Analýzy nám slúžia na zvyšovanie užívateľskej spokojnosti, optimalizáciu našej ponuky a hospodárnosti podniku. Analýzy slúžia iba nám a nie sú zverejňované externe, pokiaľ nejde o anonymné analýzy so súhrnnými hodnotami.

Ak sa tieto analýzy alebo profily vzťahujú na osoby, budú tieto s vypovedaním užívateľa vymazané alebo anonymizované, zvyčajne po dvoch rokoch od uzavretia zmluvy. V iných prípadoch, ak je to možné, sa celkové podnikové analýzy a všeobecné analýzy trendov vykonávajú anonymne.

Pravidlá ochrany osobných údajov vo výberových konaniach

Údaje uchádzačov o zamestnanie spracúvame len na účely a v rámci výberového konania v súlade s právnymi nariadeniami. Spracúvanie údajov uchádzačov o zamestnanie sa uskutoční s cieľom splniť naše predzmluvné záväzky v rámci výberového konania v zmysle čl. 6 ods. 1 písmena b) GDPR a čl. 6 ods. 1 písmena f) GDPR, ak je pre nás spracúvanie osobných údajov nevyhnutné napr. v rámci právnych postupov (v Nemecku sa navyše uplatňuje § 26 Federálneho zákona o ochrane údajov – BDSG).

Výberové konanie si vyžaduje, aby nám uchádzači o zamestnanie poskytli svoje osobné údaje. Potrebné údaje o uchádzačoch o zamestnanie sú, ak je k dispozícii on-line formulár, označené, inak vyplývajú z popisu pracovnej pozície a v zásade obsahujú informácie o osobe, doručovaciu a kontaktnú adresu a príslušné podklady pre výberové konanie ako napríklad sprievodný list, životopis a vysvedčenia. Okrem toho nám môžu uchádzači dobrovoľne poskytnúť ďalšie informácie.

Odoslaním žiadosti o prijatie do zamestnania uchádzači súhlasia so spracovaním ich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so spôsobom a rozsahom stanoveným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sú v rámci výberového konania dobrovoľne poskytnuté zvláštne kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1 GDPR ich spracúvanie sa vykoná dodatočne v súlade s článkom 9 ods. 2 písmena b) GDPR (napr. údaje o zdravotnom stave, ako je napr. zdravotné postihnutie alebo etnický pôvod). Pokiaľ sú v rámci výberového konania od uchádzačov vyžadované zvláštne kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1 GDPR ich spracúvanie sa vykoná dodatočne v súlade s čl. 9 ods. 1 písm. a) GDPR (napr. údaje o zdravotnom stave, ak sú nevyhnutné pre vykonávanie danej pracovnej pozície).

Pokiaľ je k dispozícii online formulár, uchádzači nám môžu podať svoju žiadosť o zamestnanie prostredníctvom tohto formulára na našej webovej stránke. Údaje sú podľa stavu techniky zašifrované a nám predané.

Ďalej nám uchádzači o zamestnanie môžu zaslať svoje žiadosti e-mailom. Pritom prosíme vziať na vedomie, že e-maily v zásade nie sú odosielané v šifrovanej forme a že o ich šifrovanie sa musia postarať samotní uchádzači. Nemôžeme preto prevziať žiadnu zodpovednosť za prenos žiadosti o prijatie do zamestnania medzi odosielateľom a príjemcom na našom servery, a preto radšej odporúčame použiť on-line formulár alebo poštové doručenie. Okrem možnosti zaslania žiadosti o zamestnanie prostredníctvom online formulára a e-mailu majú uchádzači možnosť poslať svoju žiadosť poštou.

Údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie môžu byť, v prípade úspešnej žiadosti, ďalej spracúvané za účelom zamestnaneckého pomeru. V opačnom prípade, teda ak žiadosť o danú pracovnú pozíciu nebude úspešná, údaje uchádzačov budú zlikvidované. Údaje uchádzačov sa tiež zlikvidujú, ak je žiadosť stiahnutá, k čomu sú uchádzači kedykoľvek oprávnení.

Likvidácia sa vykonáva, s výhradou odvolania uchádzača, po uplynutí lehoty 6 mesiacov, aby sme mohli prípadne odpovedať na akékoľvek následné otázky týkajúce sa žiadosti o zamestnanie a aby sme mohli splniť naše povinnosti podľa zákona o rovnom zaobchádzaní (Gleichbehandlungsgessetz). Platobné doklady za prípadné preplatenie vzniknutých cestovných nákladov sú archivované v súlade s daňovými predpismi.

Talent-Pool

V rámci žiadosti o zamestnanie ponúkame uchádzačom možnosť zaradenia do nášho „Talent-Pool“ na dobu dvoch rokov na základe ich súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) a čl. 7 GDPR.

Žiadosti o zamestnanie v „Talent Pool“ sa spracúvajú v rámci budúcich oznámení o voľných pracovných miestach a v rámci hľadania zamestnancov a sú likvidované najneskôr po uplynutí lehoty. Kandidáti sú poučení o tom, že ich zaradenie do databázy talentov je s ich súhlasom dobrovoľné, nemá žiadny vplyv na aktuálne výberové konania a že môžu tento súhlas kedykoľvek v budúcnosti odvolať a taktiež voči nemu vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR.

Akismet – filtrovanie spamu

Naša web stránka využíva službu „Akismet“, ktorú ponúka spoločnosť Automattic Inc., 60, 29th Street
#343, San Francisco, CA 94110, USA. Použitie je založené na našich oprávnených záujmoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. S pomocou tejto služby môžu byť rozlíšené komentáre skutočných ľudí od pripomienok spamu.
Všetky informácie o komentároch sa posielajú na server v USA, kde sú analyzované a uchovávané na štyri dni pre účely porovnania. Ak je komentár klasifikovaný ako spam, budú od tejto chvíle uložené jeho údaje. K týmto údajom patrí meno, e-mailová adresa, IP -adresa, obsah komentára, referer, údaje o použitom prehliadači a taktiež počítačový systém a čas prístupu.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosti Akismet nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Automattic: https:////automattic.com/privacy/.

Užívatelia môžu používať pseudonym, alebo môžu upustiť od zadania mena alebo e-mailovej adresy. Môžete úplne zabrániť prenosu údajov tým, že nepoužijete náš systém komentárov. Bola by to škoda, ale bohužiaľ nevidíme žiadnu alternatívu, ktorá by fungovala rovnako efektívne.

Odvolanie profilovej fotky z Gravataru

Na našej web stránke a obzvlášť na blogu používame službu Gravatar spoločnosti Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA.

Gravatar je služba, kde sa užívatelia môžu prihlásiť a uložiť tam svoje profilové fotky, alebo e-mailovú adresu.
Ak užívatelia s príslušnou e-mailovou adresou uložia príspevky alebo komentáre na iných web stránkach (najmä v blogoch), môžu tak ich profilové obrázky byť zobrazené vedľa príspevkov alebo komentárov. Za týmto účelom sa e-mailová adresa zadaná užívateľom posiela v zašifrovanej podobe do Gravatar, aby sa skontrolovalo, či je k nej uložený profil. Toto je jediný účel odoslania e-mailovej adresy a táto nebude použitá na iné účely, ale bude následne vymazaná.

Používanie Gravataru je založené na našich oprávnených záujmoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pretože s pomocou Gravataru ponúkame autorom príspevkov a komentárov príležitosť prispôsobiť svoje príspevky profilovým obrázkom.

Zobrazením obrázkov sa Gravatar dozvie IP adresu užívateľov, pretože je to nevyhnutné pre komunikáciu medzi prehliadačom a online službou. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Gravatar nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Pokiaľ si užívatelia neprajú, aby sa v komentároch objavil ich profilový obrázok prepojený s ich e-mailovou adresou v službe Gravatar, mali by na komentovanie použiť e-mailovú adresu, ktorá nie je zaregistrovaná v službe Gravatar. Upozorňujeme tiež, že je možné použiť aj anonymnú alebo dokonca žiadnu e-mailovú adresu, ak si užívatelia neželajú, aby sa do Gravataru odoslala ich vlastná e-mailová adresa. Používatelia môžu úplne zabrániť prenosu údajov tým, že nepoužívajú náš systém komentárov.

Odvolanie emojis a smajlíkov

V rámci nášho blogu WordPress sa používajú grafické emojis (alebo smajlíky), t. j. malé grafické súbory vyjadrujúce pocity, ktoré sa získavajú z externých serverov. Poskytovatelia serverov zhromažďujú IP adresy používateľov. Je to potrebné na to, aby sa súbory emoji mohli prenášať do prehliadačov používateľov. Službu Emojie poskytuje spoločnosť Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Používané domény serverov sú s.w.org a twemoji.maxcdn.com, ktoré sú podľa našich informácií takzvané siete na doručovanie obsahu, t. j. servery, ktoré slúžia len na rýchly a bezpečný prenos súborov a osobné údaje používateľov sa po prenose vymažú.
Používanie emojis je založené na našich oprávnených záujmoch, t. j. záujme o atraktívny dizajn našej online ponuky podľa článku 6 ods. 1 písm. f ) GDPR.

Nadviazanie kontaktu

Pri nadviazaní kontaktu s nami sú spracúvané (napríklad kontaktným formulárom, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí) údaje užívateľa k spracúvaniu žiadosti a jej vybavenie podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Údaje užívateľa môžu byť uložené v systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi („CRM System“) alebo v porovnateľnej databáze určenej pre žiadosti.

Žiadosti sú likvidované, ak už nie sú potrebné. Túto požiadavku kontrolujeme každé dva roky; ďalej platí zákonná povinnosť archivácie

Newsletter

Nasledovnými upozorneniami Vás informujeme o obsahu nášho newslettera, ako aj o postupoch registrácie, doručenia a štatistického hodnotenia a taktiež aj o vašom práve na vznesenie námietky. Prihlásením sa do nášho newslettera súhlasíte s odberom a opísanými postupmi.

Obsah newslettera: zasielame newsletter, e-maily a ďalšie elektronické oznámenia s reklamnými informáciami (ďalej len „newsletter“) len so súhlasom príjemcu alebo so zákonným povolením. Pokiaľ bol v rámci prihlásenia k odberu newslettera konkrétne vymedzený jeho obsah, je pre zvolenie užívateľov rozhodujúci. Okrem toho obsahuje náš newsletter informácie o našich produktoch a doplňujúce informácie (ako sú bezpečnostné pokyny), ponuky, akcie a informácie o našej spoločnosti.

Dvojité prihlásenie (Double Opt-In) a protokolovanie: Registrácia pre náš newsletter sa uskutočňuje takzvaným dvojitým opt-in postupom. To znamená, že po prihlásení dostanete e-mail s požiadavkou na potvrdenie vašej registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať s cudzími e-mailovými adresami. Prihlásenie k odoberaniu newslettera je protokolované, aby bolo možné preukázať proces registrácie v súlade s právnymi požiadavkami.
Toto zahŕňa uloženie času prihlásenia, potvrdenie a IP adresu. Podobne sa zaznamenávajú aj zmeny údajov uložené u poskytovateľa služieb zasielania.

Prihlasovacie údaje: Ak sa chcete prihlásiť k odoberaniu newslettera, stačí zadať vašu e-mailovú adresu. Dodatočne Vás prosíme o zadanie mena pre osobné oslovenie v newsletteri.

Zasielanie newslettera a s ním spojené meranie úspechu sa uskutoční na základe súhlasu príjemcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR v spojení s § 107 ods. 2 Zákona o telekomunikáciách (Telekommunikationsgesetz -TKG) alebo na základe právneho povolenia podľa § 107 ods. 2 a 3 TKG.

Protokolovanie prihlasovacieho procesu sa uskutoční na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme záujem používať užívateľsky prijateľný a taktiež bezpečný systém newslettera, ktorý slúži tak našim obchodným záujmom, ako aj zodpovedá očakávaniam užívateľov a okrem toho nám umožňuje preukázať Váš súhlas.

Odhlásenie / zrušenie – odber nášho newslettera môžete ukončiť kedykoľvek, to znamená, zrušiť svoj súhlas. Odkaz na odhlásenie nájdete na konci každého newslettera. Raz prihlásené e-mailové adresy môžeme uložiť až na tri roky na základe našich oprávnených záujmov, kým ich odstránime, aby sme mohli preukázať predošlý súhlas. Spracúvanie týchto údajov sa obmedzuje na účel možného odmietnutia nárokov. Individuálna žiadosť o zrušenie je kedykoľvek možná, za predpokladu, že je zároveň potvrdená predchádzajúca existencia súhlasu.

Newsletter – Mailchimp

Newsletter sa zasiela prostredníctvom poskytovateľa služieb zasielania „MailChimp“, platformy na zasielanie newsletterov amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa poštových služieb si môžete pozrieť tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Spoločnosť Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, čím poskytuje záruku dodržiavania európskej úrovne ochrany údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Poskytovateľ prepravných služieb sa používa na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a zmluvy o spracovaní objednávky podľa článku 28 ods. 3 písm. 1 GDPR.

Poskytovateľ zásielkových služieb môže údaje príjemcov použiť v pseudonymnej forme, t. j. bez priradenia k používateľovi, na optimalizáciu alebo zlepšenie svojich vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie informačného bulletinu alebo na štatistické účely. Poskytovateľ služieb zasielania však nepoužíva údaje našich príjemcov newslettera na to, aby im sám písal alebo ich odovzdával tretím stranám.

Newsletter – Newsletter2Go

Zasielanie newslettera sa vykonáva prostredníctvom poskytovateľa zasielacích služieb Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlín, Nemecko. Podmienky ochrany osobných údajov poskytovateľa zasielacích služieb si môžete pozrieť tu:
https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Poskytovateľ zasielacej služby je využívaný na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a spracovateľskej zmluvy podľa čl. 28 ods. 3 S. 1 GDPR.

Poskytovateľ zasielacej služby môže používať údaje o príjemcoch v pseudonymnej forme, to znamená bez priradenia údajov k užívateľovi, k optimalizácii alebo vylepšeniu vlastnej služby, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a na zobrazenie newslettera alebo na štatistické účely. Poskytovateľ zasielacej služby však nepoužíva údaje našich príjemcov newsletteru na to, aby im sám písal, alebo aby odovzdal údaje tretím stranám.

Newsletter – meranie úspechu

Newslettery obsahujú tzv. „Web beacon“, to je súbor s veľkosťou pixelu, ktorý je pri otváraní newslettera načítaný z nášho servera, alebo ak používame poskytovateľa zasielacej služby, je vyvolaný jeho serverom. V rámci tohto vyvolania sa zhromažďujú najskôr technické informácie, napríklad informácie o prehliadači a Vašom systéme, ako aj Vaša IP adresa a čas vyvolania.

Tieto informácie sú používané na technické zlepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní, na základe miest vyvolania (ktoré je možné určiť pomocou IP adresy) alebo času prístupu. K štatistickému prieskumu patrí taktiež zistenie, či sú newslettery otvárané, kde sú otvárané a na aké odkazy sa kliká. Tieto informácie môžu byť síce z technických dôvodov priradené jednotlivým príjemcom newsletteru, nie je však našou snahou, ani snahou poskytovateľa zasielacích služieb sledovať jednotlivých užívateľov. Vyhodnotenie nám slúži predovšetkým na zistenie zvykov užívateľov pri čítaní a prispôsobili tomu náš obsah, alebo aby sme zasielali rôzne obsahy podľa záujmu našich užívateľov.

Hosting

Nami využívané webhostingové služby slúžia na poskytovanie nasledovného: užívateľskej služby infraštruktúry a platformy, počítačovej kapacity, pamäte a databázových služieb, bezpečnostných a technických servisných služieb, ktoré používame za účelom prevádzkovania tejto online ponuky.

Spracúvame, prípadne naši poskytovatelia webhostingu, stavové údaje, údaje o obsahu, zmluvné údaje, metadáta a komunikačné dáta zákazníkov, záujemcov a návštevníkov tejto online ponuky na základe našich oprávnených záujmov a na efektívne a bezpečné sprístupnenie tejto online ponuky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojení s čl. 28 GDPR (záver spracovateľskej zmluvy)

Zhromažďovanie prístupových údajov a Logfiles

Na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, my, alebo náš poskytovateľ hostingu, zhromažďujeme dáta o každom prístupe na server, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. Server log files). Prístupové údaje zahŕňajú názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas navštívenia, množstvo prenesených dát, hlásenie o úspešnom načítaní stránky, typ a verziu prehliadača, operačný systém užívateľa, referenčnú URL (predtým navštívená stránka), IP adresu a vyžiadaného providera.

Informácie o prihlásení sú z bezpečnostných dôvodov ukladané (napríklad pre objasnenie zneužitia alebo podvodu) maximálne na 7 dní a potom sa likvidujú. Údaje, ktorých ďalšie uchovávanie je nutné na dôkazné účely, sú vylúčené z likvidácie až do konečného vysvetlenia incidentu.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je riešenie, pomocou ktorého môžeme spravovať takzvané „tags“ webových stránok prostredníctvom rozhrania (a tak napríklad integrovať službu Google Analytics a ďalšie marketingové služby Google do našej online ponuky). Samotný správca „tags“ (ktorý ich implementuje ) nespracúva žiadne osobné údaje používateľov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov používateľov, pozrite si nasledujúce informácie o službách Google. Pokyny na používanie: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Na základe našich oprávnených záujmov (to znamená záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google LLC („Google“) Spoločnosť Google používa súbory cookies. Informácie generované súborom cookie o používaní online ponuky užívateľmi sú zvyčajne prenesené na server Google v USA a tam sú uložené.

Spoločnosť Google je certifikovaná dohodou „Privacy Shield“, ktorá poskytuje záruku na dodržiavanie európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=
a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na to, aby vyhodnotila používanie našej online ponuky užívateľmi, zostavila správy o aktivitách v rámci online ponuky a poskytla nám ďalšie služby súvisiace s používaním online ponuky a s využívaním internetu. V tomto prípade je možné zo spracovaných údajov vytvoriť pseudonymné používateľské profily.

Google Analytics používame len s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že IP adresa užívateľov je Google Analytics skrátená v členských štátoch Európskej únie, alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zaslaná na server Google v USA a tam skrátená.

IP- adresa odoslaná prehliadačom užívateľa nie je prepojená s inými údajmi spoločnosti Google. Užívatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookies príslušným nastavením softvéru prehliadača. Užívatelia môžu tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookies, ktoré súvisia s ich používaním online ponuky spoločnosti Google, ako aj so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnu a nainštalujú Plug In prehliadača, ktorý je dostupný pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Viac informácií o používaní dát spoločnosťou Google, možnostiach nastavení a zrušení nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a tiež
v nastaveniach pre zobrazovanie reklamy spoločnosťou Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobné údaje užívateľov sa po 14 mesiacoch likvidujú alebo anonymizujú.

Google Universal Analytics

Používame Google Universal Analytics v úprave „Universal Analytics”. „Universal Analytics” označuje proces služby Google Analytics, v ktorom je analýza užívateľa založená na pseudonymnom ID a tým je vytvorený pseudonymný profil užívateľa s informáciami z používania rôznych zariadení (tzv. „Cross-Device-Tracking“).

Vytvorenie cieľovej skupiny s Google Analytics

Google Analytics používame na to, aby reklama vložená reklamnými službami Google a jej partnerov bola zobrazovaná iba tým užívateľom, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku alebo vykazujú určité charakteristické znaky (napr. záujmy na konkrétnych témach alebo produktoch, ktoré sú stanovené na základe navštívených webových stránok) ktoré predávame spoločnosti Google (tzv. „Remarketing” resp. „Google – Analytics – Audiences”). Pomocou Remarketing Audiences chceme taktiež zaistiť, aby naša inzercia zodpovedala potenciálnemu záujmu užívateľov.

Google Adsense s personalizovanými reklamami

Služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 9.0.1 USA („Google“) využívame na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR) služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, čím poskytuje záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Používame službu AdSense, pomocou ktorej sa na našich webových stránkach zobrazujú reklamy a my dostávame platby za ich zobrazenie, alebo iné použitie. Na tieto účely sa spracúvajú údaje o používaní, ako je kliknutie na reklamu a IP adresa používateľa, pričom IP adresa sa skráti o posledné dve číslice. Preto je spracovanie údajov používateľov pseudonymizované.

Používame Adsense s personalizovanými reklamami. Spoločnosť Google vyvodzuje závery o záujmoch používateľov na základe navštívených webových lokalít alebo používaných aplikácií a vytvorených používateľských profilov. Inzerenti tieto informácie využívajú na prispôsobenie svojich kampaní týmto záujmom, čo je výhodné pre používateľov aj inzerentov. V prípade spoločnosti Google sú reklamy personalizované, ak zhromaždené alebo známe údaje určujú alebo ovplyvňujú výber reklamy. Patria sem okrem iného predchádzajúce vyhľadávania, aktivity, návštevy webových stránok, používanie aplikácií, demografické informácie a informácie o polohe. Konkrétne ide o demografické cielenie, cielenie na záujmové kategórie, remarketing a cielenie na zoznamy zhodných zákazníkov a zoznamy cieľových skupín nahrané do aplikácie DoubleClick Bid Manager alebo Campaign Manager.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, nastaveniach a možnostiach odhlásenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveniach zobrazovania reklám spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Adsense s neprispôsobenými reklamami

Služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 9.0.1 USA („Google“) využívame na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, čím poskytuje záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Používame službu AdSense, pomocou ktorej sa na našich webových stránkach zobrazujú reklamy a my dostávame platby za ich zobrazenie, alebo iné použitie. Na tieto účely sa spracúvajú údaje o používaní, ako je kliknutie na reklamu a IP adresa používateľa, pričom IP adresa sa skráti o posledné dve číslice. Preto je spracovanie údajov používateľov pseudonymizované.

Používame Adsense s nepersonalizovanými reklamami. To znamená, že reklamy sa nezobrazujú na základe profilov používateľov. Nepersonalizované reklamy nie sú založené na správaní používateľov v minulosti. Pri cielení sa používajú kontextové informácie vrátane širokého (napr. na úrovni lokality) geografického cielenia na základe aktuálnej polohy, obsahu na aktuálnej webovej lokalite alebo v aplikácii a aktuálnych vyhľadávacích výrazov. Spoločnosť Google zakazuje akékoľvek personalizované cielenie vrátane demografického cielenia a cielenia na základe zoznamov používateľov.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, nastaveniach a možnostiach odhlásenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveniach zobrazovania reklám spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords a Conversion meranie

Na základe našich oprávnených záujmov (tzn. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná dohodou Privacy Shield a poskytuje záruku dodržiavania európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=
a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Používame metódu Google online marketingu „AdWords“, aby sme mohli umiestniť reklamu v reklamnej sieti Google (napr. vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webových stránkach a pod.), aby bola zobrazená užívateľom, ktorí pravdepodobne majú záujem o tieto reklamné informácie. To nám umožňuje cielene zobrazovať reklamu v rámci našej online ponuky tak, aby sme mohli užívateľom prezentovať len tú reklamu, ktorá zodpovedá ich potenciálnemu záujmu. Pokiaľ je užívateľovi zobrazená napr. reklama na produkty o ktoré prejavil záujem na iných webových stránkach, ide o „remarketing“. Za týmto účelom je pri vyvolaní našich a iných webových stránok, na ktorých sú aktívne služby Google marketingu, spoločnosťou Google bezprostredne prevedený kód a do webovej stránky sa napoja tzv. (re) marketingové tagy (neviditeľné grafiky alebo kódy, označované ako „web beacons“). S ich pomocou sa na zariadenie užívateľov uložia individuálne cookie, tzv. malý súbor (namiesto cookies je možné použiť porovnateľné technológie). V tomto súbore je zaznamenané, aké internetové stránky užívateľ navštívil, o aké obsahy sa zaujímal a na aké ponuky klikol, ďalej technické informácie o prehliadači a operačnom systéme odkazujúce na web stránky, čas navštívenia a taktiež ďalšie údaje o používaní online ponuky.

Ďalej obdržíme individuálny „conversion cookie”. Tieto informácie, ktoré sú vyžiadané pomocou cookies, slúžia Google k tomu, aby pre nás vyhotovil conversion štatistiky. Dozvieme sa však len anonymný celkový počet užívateľov, ktorí klikli na našu reklamu a ktorí boli ďalej prevedení na stránku vybavenú conversion tracking tagom. Nezískame však žiadne informácie, ktorými je možne užívateľa identifikovať.

Údaje užívateľov sú anonymne spracúvané v rámci služieb Google Marketingu. Tzn. Google neukladá a nespracúva napr. meno, alebo e-mailovú adresu užívateľov, ale spracúva relevantné údaje vzťahujúce sa ku cookies v rámci pseudonymných užívateľských profilov. Tzn. z hľadiska Google nie sú reklamy spravované pre konkrétne identifikovateľnú osobu a zobrazované konkrétne identifikovateľnej osobe, ale majiteľovi cookie, nezávisle od toho, kto je jeho majiteľom. To neplatí, pokiaľ užívateľ Google vyslovene povolil spracúvať tieto údaje bez pseudonymizácie. Zhromažďované informácie o užívateľovi sú predané spoločnosti Google a sú uložené na serveroch Google v USA.

Ďalšie informácie o používaní údajov Google, možnostiach nastavení a zrušení nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google
https://policies.google.com/technologies/ads) a taktiež v nastaveniach pre zobrazenie reklamy Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

Na základe našich oprávnených záujmov (tzn. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná dohodou Privacy Shield a poskytuje záruku dodržiavania európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=
a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Na umiestnenie reklamy v reklamnej sieti Google (napr. vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webových stránkach atď.) používame online marketingovú metódu Google „Doubleclick“. Double Click sa vyznačuje tým, že reklamy sa zobrazujú v reálnom čase na základe predpokladaných záujmov používateľa. To nám umožňuje cielenejšie zobrazovanie reklám pre našu online ponuku a v rámci nej, aby sa používateľom zobrazovali len reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom.
Ak sa napríklad používateľovi zobrazujú reklamy na produkty, o ktoré prejavil záujem v iných online ponukách, označuje sa to ako „remarketing“.

Na tieto účely sa pri vyvolaní našej webovej stránky a iných webových stránok, na ktorých je aktívna reklamná sieť Google, vykoná kód priamo spoločnosťou Google a do webovej stránky sa integrujú takzvané (Re)marketing – Tags (neviditeľná grafika alebo kód, označované aj ako „Web Beacons“).
Pomocou nich sa v zariadení používateľa uloží individuálny súbor cookie, t. j. malý súbor (namiesto súborov cookie sa môžu použiť aj porovnateľné technológie). Tento súbor zaznamenáva, ktoré webové stránky používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujímal a na ktoré ponuky klikol, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, čas návštevy a ďalšie informácie o používaní online ponuky.

Zaznamenáva sa aj IP adresa používateľa, ktorá sa v rámci členských štátov Európskej únie, alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skracuje a len vo výnimočných prípadoch sa celá prenáša na server spoločnosti Google v USA a tam sa skracuje. Uvedené informácie môže spoločnosť Google kombinovať aj s informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ následne navštívi iné webové stránky, môžu sa mu na základe jeho používateľského profilu zobrazovať reklamy prispôsobené jeho záujmom.

Údaje používateľov sa v rámci reklamnej siete Google spracúvajú pseudonymne. To znamená, že spoločnosť Google neukladá a nespracúva napr. meno alebo e-mailovú adresu používateľov, ale spracúva príslušné údaje súvisiace so súbormi cookie v rámci pseudonymných profilov používateľov. To znamená, že z pohľadu spoločnosti Google sa reklamy nespravujú a nezobrazujú pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre držiteľa súboru cookie bez ohľadu na to, kto je držiteľom tohto súboru cookie. To neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracúvať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie, ktoré marketingové služby spoločnosti Google zhromažďujú o používateľoch, sa prenášajú spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v USA.

Ďalšie informácie o používaní údajov Google, možnostiach nastavení a zrušení nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google
https://policies.google.com/technologies/ads) a taktiež v nastaveniach pre zobrazenie reklamy Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

Jetpack (WordPress Stats)

Na základe našich oprávnených záujmov (tzn. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame Plugin Jetpack (v tomto prípade subfunkciu „Wordpress Stats“), ktorý integruje nástroj na štatistické vyhodnocovanie prístupov návštevníkov a je prevádzkovaný firmou Automattic Inc., 60, 299, Street 343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack používa takzvané „cookies“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok.

Informácie vytvorené cookies týkajúce sa používania tejto online ponuky sú uložené na serveri v Spojených štátoch. Tu je možné vytvoriť profily užívateľov zo spracovaných údajov, pričom tieto sú použité len za účelom analýzy a nie na reklamné účely. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Automattic:
https://automattic.com/privacy/
a odkaz na Jetpack Cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.

Facebook-Pixel, Custom Audiences a Facebook-Conversion

V rámci našej ponuky je na základe našich oprávnených záujmov o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky a pre tieto účely využívaný tzv. „Facebook Pixel“ sociálnej siete Facebook, spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak sa nachádzate v EÚ, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“).

Spoločnosť Facebook je certifikovaná dohodou Privacy Shield a poskytuje tým záruku na dodržiavanie európskej legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pomocou Facebook pixels je pre Facebook možné určiť návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazenie reklám (tzv. „Facebook Ads”).
Na základe toho používame službu Facebook Pixel, aby sa nami zaradené Facebook Ads zobrazili len tým užívateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku, alebo tým, ktorí vykazujú určité charakteristické znaky (napr. záujem o určité témy alebo výrobky, ktoré sú určené na základe navštívených webových stránok), ktoré predávame spoločnosti Facebook (tzv. „Custom Audiences”). Pomocou Facebook pixelov chceme tiež zabezpečiť, aby naše Facebook Ads zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov a nepôsobili rušivo. Pomocou pixelov v službe Facebook dokážeme ďalej sledovať účinnosť reklám Facebooku pre štatistické účely a pre prieskum trhu tým, že vidíme, či boli užívatelia presmerovaní na našu webovú stránku po kliknutí na reklamu Facebooku (tzv. „Conversion“).

Spracúvanie údajov prostredníctvom Facebooku sa uskutočňuje v rámci smernice Facebooku o používaní dát. Príslušné všeobecné informácie o zobrazovaní Facebook-Ads nájdete v smernici Facebooku o používaní dát:
https://www.facebook.com/policy.php.
Špeciálne informácie a podrobnosti o Facebook Pixel a spôsobe jeho fungovania, nájdete v sekcii Nápoveda na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Začlenenie prostredníctvom Facebook-Pixel a použitie Vašich dát k zobrazeniu Facebook Ads môžete odmietnuť. K nastaveniu spôsobu zobrazenia reklamy v rámci Facebooku môžete navštíviť stránku na to určenú a tam sa riadiť pokynmi k nastaveniu reklamy na základe používania
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Nastavenia sa vykonajú nezávisle na platforme, tzn. sú prijaté pre všetky zariadenia, ako sú počítače, alebo mobilné zariadenia.

Používanie Cookies, ktoré slúžia na meranie dosahu a na reklamné účely môžete odmietnuť cez deaktivačnú stránku Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) a dodatočne cez americkú (USA) webovú stránku (http://www.aboutads.info/choices) alebo na európskej webovej stránke (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online prítomnosť v sociálnych médiách

Udržiavame online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a užívateľmi, a aby sme ich mohli informovať o našich službách. Pri vyvolaní príslušných sietí a platforiem platia obchodné podmienky a smernice pre spracúvanie údajov ich príslušných prevádzkovateľov.

Pokiaľ nie je v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené inak, spracúvame údaje užívateľov pokiaľ s nami komunikujú v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. píšu príspevky na naše sociálne siete, alebo nám pošlú správy.

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

V rámci našej online ponuky používame na základe našich oprávnených záujmov (tzn. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) ponuky služieb a obsahu tretích poskytovateľov, začlenenie ich obsahu a služieb, ako napr. videá alebo druhy písma (ďalej spoločne označované ako „obsahy“)

Tu sa vždy predpokladá, že tretí poskytovatelia týchto obsahov zaznamenajú IP adresu užívateľov, pretože bez IP adresy by nemohli zasielať obsah do prehliadača užívateľov. Preto je na zobrazenie týchto obsahov nevyhnutná IP adresa. Snažíme sa používať iba také obsahy, ktorých príslušní poskytovatelia používajú IP adresu iba na doručenie obsahu. Tretí poskytovatelia môžu používať na štatistické alebo marketingové účely takzvané Pixel Tags (neviditeľné grafiky, tiež nazývané „web beacons“). Pomocou „Pixel Tags“ môžu byť vyhodnocované informácie ako napr. návštevnosť na webových stránkach. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v cookies na zariadení užívateľa a môžu zahŕňať okrem iného technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcej webovej stránky, čase návštevy a ďalšie informácie týkajúce sa používania našej online ponuky. Taktiež môžu byť spojené s podobnými informáciami z iných zdrojov.

Vimeo

Môžeme začleniť videá platformy Vimeo spoločnosti Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:
https://vimeo.com/privacy. Upozorňujeme na to, že spoločnosť Vimeo môže používať službu Google Analytics a k tomu odkazujeme na vyhlásenie o ochrane osobných údajov (https://www.google.com/policies/privacy) ako aj možnosti opt-out pre službu Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) alebo nastavenie Google pre používanie údajov na marketingové účely (https://adssettings.google.com/).

Youtube

Vkladáme videá platformy YouTube spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Začleňujeme druhy písma („Google Fonts“) poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Začleňujeme funkciu k rozpoznaniu Bots, napr. pri vkladaní online formulárov („ReCaptcha“) poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Začleňujeme mapy služby “Google Maps” poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Spracované údaje môžu zahŕňať najmä IP adresy užívateľov a údaje o ich polohe, ktoré však nemôžu byť zhromažďované bez ich súhlasu (zvyčajne vykonané ako súčasť nastavení v rámci ich mobilných zariadení). Údaje môžu byť spracované v USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Písma Typekit od spoločnosti Adobe

Na základe našich oprávnených záujmov (tzn. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame externé druhy písma „Typekit“ poskytovateľa Adobe Systems Software Ireland Limited, 4 -6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko. Spoločnosť Adobe je certifikovaná podľa Privacy Shield, ktorá zaručuje dodržiavanie európskej legislatívy týkajúcej sa ochrany súkromia (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Používanie Facebook Social Plugins

Na základe našich oprávnených záujmov (tzn. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame Social Plugins („Plugins“) sociálnej siete facebook.com, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (ďalej len „Facebook”). Plugins môžu zobrazovať interaktívne prvky alebo obsahy (napr. videá, grafiky, alebo textové príspevky) a sú rozoznateľné na jednom z log Facebooku (biele „f” na modrej dlaždičke, pojmy ako „like”, „to sa mi páči”, alebo znak „zdvihnutý palec”) alebo sú označené dodatkom „Facebook Social Plugin”. Zoznam a vzhľad Facebook Social Plugins je k nahliadnutiu na
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certifikovaný dohodou Privacy Shield a poskytuje tým záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu osobných údajov
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pokiaľ užívateľ vyvolá funkciu tejto online ponuky, ktorá takýto plugin obsahuje, vytvorí jeho zariadenie priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah Plugin bude Facebookom prenesený priamo na zariadenie užívateľa a z neho bude zaradený do online ponuky. Pri tom je zo spracovaných údajov možné vytvoriť profily používania užívateľov. Nemáme preto žiaden vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook pomocou pluginu zhromaždí, a užívateľov preto informujeme podľa nášho stavu vedomostí.

Začlenením pluginu obdrží Facebook informáciu, že užívateľ vyvolal príslušnú webovú stránku. Ak je užívateľ prihlásený na Facebooku, môže Facebook túto návštevu k priradiť k jeho účtu. Pokiaľ užívateľ interaguje s Pluginmi, napríklad stisne tlačítko „Like” alebo pripojí komentár, bude príslušná informácia prenesená z jeho zariadenia na Facebook a tam bude uložená. Ak užívateľ nemá konto na Facebooku, existuje napriek tomu možnosť, že Facebook zistí jeho IP adresu a uloží ju. Podľa Facebooku je v Nemecku uložená iba anonymizovaná IP adresa.

Účel a rozsah zozbieraných údajov a ich ďalšie spracúvanie spoločnosťou Facebook a taktiež toho sa týkajúce práva a možnosti nastavenia ochrany súkromnej sféry, môžu užívatelia nájsť v pokynoch o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ak je užívateľ registrovaný na Facebooku a nechce, aby o ňom Facebook cez túto stránku zhromažďoval údaje a prepojil ich s jeho členskými údajmi na Facebooku, musí sa odhlásiť od používania našej online ponuky na Facebooku a zmazať cookies. Ďalšie nastavenia a námietky k používaniu údajov pre reklamné účely sú možné v rámci profilových nastavení na Facebooku:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads alebo na americkej stránke https://www.aboutads.info/choices/ alebo stránke EÚ
https://www.youronlinechoices.com/. Nastavenia sa vykonávajú nezávisle na platforme, tzn. sú prevzaté pre všetky zariadenia, ako je počítač alebo mobilné zariadenie.