skip to Main Content

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt az Online ajánlatunkhoz és az ahhoz kapcsolódó honlapokhoz, funkciókhoz és tartalmakhoz, valamint a külső online jelenléthez, mint pl. a közösségi média profiljainkhoz (a továbbiakban együttesen „Online ajánlat”) kapcsolódóan kezelt személyes adatok (a továbbiakban röviden: „Adatok”) kezelésének módjáról, köréről és céljáról. Az itt használt kifejezések tekintetében, úgymint „Adatkezelés” vagy „Adatkezelő” az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkében foglalt definíciók alkalmazandók.

Adatkezelő

Landstrasse 15, FL-9496 Balzers

office(at)suninvestag.com

 +42 338 001 00

A kezelt adatok típusai:

– Állományra vonatkozó adatok (pl. nevek, címek).

– Kapcsolattartásra vonatkozó adatok (pl. e-mail címek, telefonszámok).

– Tartalomra vonatkozó adatok (pl. szövegbevitelek, fényképek, videók).

– Használatra vonatkozó adatok (pl. meglátogatott honlapok, érdeklődés tartalmak iránt, hozzáférési idők).

– Meta/kommunikációs adatok (pl. készülékre vonatkozó információk, IP-címek).

Az érintettek kategóriái

Az Online ajánlat látogatói és felhasználói (A továbbiakban az érintettekre együttesen „Felhasználók”-ként is utalunk).

Az adatkezelés célja

– Az Online ajánlat, valamint funkcióinak és tartalmainak biztosítása és rendelkezésre bocsátása.

– A megkeresések megválaszolása és kommunikáció a Felhasználókkal.

– Biztonsági óvintézkedések.

– Hatókőr mérése/marketing

Használt fogalmak

Személyes adatok”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó valamennyi információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosítószám, helymeghatározó adatok, online azonosító (pl. süti) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján beazonosítható.

„Adatkezelés”: a személyes adatok kapcsán automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. A fogalom tágan értelmezendő, és gyakorlatilag az Adatokon végzett minden műveletet magában foglalja.

„Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adatok konkrétan mely Érintettre vonatkoznak, feltéve, hogy az ilyen további információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezek a személyes adatok nem köthetőek.

„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, az adott természetes személy különösen munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz, érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy helyváltoztatásához kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, intézmény vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, intézmény vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatokat az Adatkezelő megbízásából kezeli.

Alkalmazandó jogalapok

A GDPR 13. cikkének megfelelően, ezúton tájékoztatjuk adatkezelésünk jogalapjairól. Amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozat nem említ jogalapot, úgy a következőket kell alkalmazni: a hozzájárulások beszerzésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és 7. cikke; szolgáltatásaink és a szerződéses intézkedések teljesítése, valamint a megkeresések megválaszolása érdekében történő Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja; a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében történő Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontja; és a jogos érdekeink érvényesítése érdekében történő Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Amennyiben személyes adatainak kezelése az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, a GDPR 6. cikk (1) d) pontja a jogalap.

Biztonsági óvintézkedések

A GDPR 32. cikkével összhangban, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó bekövetkezési valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével.

Ezen intézkedések magukban foglalják különösen az adatok titkosságának, integritásának és elérhetőségének biztosítását, az adatokhoz való fizikai hozzáférés, valamint az azokhoz való hozzáférés, a bevitel, a továbbadás, az elérhetőség biztosítása és szétválasztásuk ellenőrzésével. Emellett olyan eljárásokat hoztunk létre, amelyek biztosítják az Érintettek jogainak gyakorlását, az Adatok törlését és a reagálást az adatokkal kapcsolatos fenyegetésekre. Ezen felül a személyes adatok védelmét már a fejlesztések, ill. az újabb hardverek, szoftverek valamint eljárások kifejlesztése vagy kiválasztása során figyelembe vesszük, összhangban a beépített és adatvédelem-barát alapértelmezett adatvédelem elvével (GDPR 25. cikk).

Együttműködés Adatfeldolgozókkal és harmadik személyekkel

Amennyiben Adatkezelésünk során más személyek és társaságok (szerződéses Adatfeldolgozók vagy harmadik felek) részére Adatokat tárunk fel, azokat részükre továbbítjuk, vagy részükre egyéb módon biztosítunk hozzáférést az Adatokhoz, ezt kizárólag jogos felhatalmazás alapján tesszük (pl. amennyiben az Adat harmadik személyek, úgymint fizetési szolgáltatók részére történő továbbítása a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges), amennyiben Ön ehhez hozzájárult, amennyiben ezt jogszabályi kötelezettség írja elő, vagy jogos érdekünk alapján (pl. megbízottak, web tárhelyek, stb. alkalmazása esetén).

Amennyiben egy úgynevezett „adatfeldolgozási megbízási szerződés” alapján az Adatok kezelésével harmadik felet bízunk meg, úgy ez a GDPR 28. cikke szerint történik.

Továbbítás harmadik országokba

Amennyiben harmadik országban kezelünk adatot (azaz az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül), vagy amennyiben erre harmadik fél szolgáltatásainak igénybevétele vagy az Adatok harmadik felek részére történő átadása, ill. továbbítása keretében kerül sor, akkor ez kizárólag az (elő)szerződésben foglalt kötelezettségeink teljesítése érdekében, az Ön hozzájárulása, jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekünk alapján történik. Jogszabályi vagy szerződéses felhatalmazástól függően, kizárólag akkor végzünk vagy végeztetünk Adatkezelést harmadik országban, amennyiben a GDPR 44. és az azt követő cikkekben foglalt különleges feltételek teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelés például különleges garanciák alapján történik, úgymint az adatvédelmi szint EU-nak megfelelő hivatalosan elismert meghatározása (pl. az USA tekintetében a „Privacy Shield”-en keresztül) vagy figyelemmel hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségekre (úgynevezett „általános szerződési feltételek”).

Az Érintettek jogai

Önnek joga van visszajelzést kérni arról, hogy az érintett Adatokra vonatkozóan Adatkezelés folyamatban van-e, és arra, hogy ezekről az Adatokról felvilágosítást kapjon, valamint a GDPR 15. cikkének megfelelő további információt és másolatot kapjon a kezelt Adatokról.

A GDPR 16. cikkével összhangban Ön jogosult az Önre vonatkozó Adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó helytelen Adatok helyesbítését kérni.

A GDPR 17. cikke szerint Ön jogosult a vonatkozó Adatok haladéktalan törlését kérni, vagy az adatok kezelésének a GDPR 18. cikk rendelkezései szerinti korlátozását kérni.

Ön jogosult kérni, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott Adatokat a GDPR 20. cikk rendelkezései szerint megkapja, valamint, kérheti azok más adatkezelő részére történő továbbítását.

A GDPR 77. cikk szerint Ön jogosult az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulni. Jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A visszavonás joga

Ön jogosult a személyes adatok kezeléséhez a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján adott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a GDPR 21. cikke rendelkezéseinek megfelelően bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó Adatok jövőbeni kezelése ellen, különösen a direkt marketing céljaira történő Adatkezelés vonatkozásában.

Cookie-k (sütik) és a közvetlen reklám elleni tiltakozás joga

„Cookie”-knak (sütik) nevezzük a Felhasználó számítógépein tárolt kisméretű fájlokat. A sütiken belül különböző adatok tárolhatók. A süti elsősorban arra szolgál, hogy a Felhasználóra (ill. arra a készüléke, amelyen a süti tárolásra kerül) vonatkozó adatokat tárolja, amikor vagy miután a Felhasználó egy online szolgáltatást meglátogat. Az ideiglenes sütik vagy „munkamenettel kapcsolatos sütik” (Session-Cookies) vagy „átmeneti sütik” (transiente Cookies) azok, amelyek törlésre kerülnek, miután a Felhasználó elhagyja az online ajánlatot és bezárja a böngészőjét. Ilyen sütikben kerülhet tárolásra például a bevásárló kosár tartalma egy online áruházban, vagy a bejelentkezés státusza. A sütiket „tartósnak” vagy „állandónak” nevezzük, ha azok azt követően is tárolva maradnak, hogy a böngészőt bezárták. Így például a bejelentkezés státuszát el lehet menteni, amennyiben a Felhasználók több nap után látogatnak el egy honlapra. A Felhasználók érdeklődési körét szintén egy ilyen sütiben lehet tárolni, amely hatókör mérésre vagy marketing célokra kerül felhasználásra. „Third-Party-Cookie-nak (harmadik fél sütije) nevezik azokat a sütiket, amelyet az online ajánlatot üzemeltető Adatkezelőtől eltérő, más szolgáltató biztosít (egyéb esetben, amennyiben azok csak az ő sütijeik, úgy „First-Party-Cookies”-ról /saját sütikről/ beszélünk).

Mind ideiglenes, mind állandó sütiket használhatunk, és erről Adatvédelmi nyilatkozatunkban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a Felhasználók nem szeretnék, hogy a számítógépükön sütik kerüljenek tárolásra, úgy megkérjük, hogy böngészőjük rendszerbeállításaiban deaktiválják a megfelelő opciót. A tárolt sütiket a böngésző rendszerbeállításaiban lehet törölni. A sütik kizárása a jelen Online ajánlat funkcióinak korlátozott működéséhez vezethet.

A sütik online marketing célú használata elleni általános tiltakozás számos szolgáltatás kapcsán, különösen a nyomon követés (tracking) esetén az Egyesült Allamokban a http://www.aboutads.info/choices/ honlapon vagy az EU-ban üzemeltetett http://www.youronlinechoices.com/ honlapon keresztül megtehető. Továbbá, a sütik tárolása elérhető úgy, hogy azok a böngésző beállításaiban kikapcsolásra kerülnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy ekkor adott esetben a jelen Online ajánlatnak nem minden funkciója lesz használható.

Adatok törlése

Az általunk kezelt Adatok a GDPR 17. és 18. cikkének megfelelően kerülnek törlésre, illetve az Adatkezelésük ennek megfelelően kerül korlátozásra. Amennyiben a jelen Adatvédelmi nyilatkozat kifejezetten másképp nem rendelkezik, az általunk tárolt Adatok haladéktalanul törlésre kerülnek azt követően, hogy a szándékolt cél eléréséhez már nem szükségesek, és a megőrzésükre vonatkozó jogi kötelezettség nem áll fenn. Amennyiben az Adatok azért nem kerülnek törlésre, mert azok egyéb, jogilag megengedett célok eléréséhez szükségesek, az Adatkezelés korlátozásra kerül. Ez azt jelenti, hogy az Adatok zárolásra kerülnek, és az Adatkezelésre egyéb célból nem kerül sor. Ez vonatkozik például az olyan Adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból kell megőrizni.

Németországban a törvényes előírások szerint a megőrzés az AO /adózás rendjéről szóló német törvény /147. § 1. bek. és a HGB /német kereskedelmi törvénykönyv /257. § 1. bek. 1. és 4. pont, 4. bek. szerint elsősorban 10 évig (könyvek, feljegyzések, üzleti jelentések, könyvelési bizonylatok, kereskedési könyvek, az adózás szempontjából releváns okiratok, etc.), és a HGB 257. § 1. bek 2. és 3. pont, 4. bek. szerint 6 évig (kereskedelmi levelek) történik.

Ausztriában a törvényes előírások szerint a megőrzés a BAO /az adózás rendjéről szóló szövetségi törvény/ 132. § 1. bek. szerint elsősorban 7 évig (könyvelési dokumentumok, számviteli bizonylatok/számlák, kontók, nyugták, üzleti iratok, a bevételek és kiadások nyilvántartása, stb.), telkekkel összefüggésben 22 évig, és olyan elektronikusan nyújtott szolgáltatásokkal, telekommunikációs-, rádió- és televíziós szolgáltatásokkal összefüggő dokumentumok esetében, mely szolgáltatásokat nem-vállalkozók részére nyújtanak az EU tagállamaiban, és amelyekhez a Mini-One-Stop-Shop-ot (MOSS) veszik igénybe, 10 évig történik.

A magyar törvényi előírások szerint a tárolás kötelező időtartama 8 év a számviteli törvény (2000. évi C. törvény 169.§ (1) és (2) szerint (könyvek, feljegyzések, üzleti jelentések, számviteli dokumentumok, kereskedési könyvek, adózási szempontból jelentős okiratok, stb.) vonatkozásában; és legfeljebb 5 év a polgári törvénykönyv 6:22.§ (1) (kereskedelmi levelek) szerint.

Adminisztráció, pénzügyi könyvvitel, irodaszervezés, kapcsolatkezelés

Az Adatok kezelését adminisztratív feladataink, valamint üzleti tevékenységünk szervezése, a pénzügyi könyvvitel és a jogi kötelezettségek teljesítése, mint pl. az archiválás körében végezzük. Ennek során ugyanazokat az Adatokat kezeljük, amelyek kezelését a szerződéses szolgáltatásaink nyújtásának keretében is végezzük. Az Adatkezelés jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) pontja és a GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Az Adatkezelés az ügyfeleket, az érdeklődőket, az üzleti partnereket és a honlap látogatóit érinti. Az Adatkezelés célját és az adatkezeléshez fűződő érdekünket az adminisztráció, a pénzügyi könyvvitel, az irodaszervezés és az Adatok archiválása alapozza meg, azaz az olyan feladatok elvégzése, amelyek üzleti tevékenységünk fenntartását, feladataink teljesítését és szolgáltatásaink nyújtását szolgálják. Az Adatok törlése a szerződéses szolgáltatások és szerződéses kommunikáció tekintetében megfelel az ezen Adatkezelési tevékenységek során meghatározott Adatokénak.

Ennek során az Adatokat az adóhatóság, tanácsadók, mint pl. adótanácsadók és könyvvizsgálók, valamint egyéb illetékhatóságok és fizetési szolgáltatók részére tárjuk fel, illetve részükre továbbítjuk.

Továbbá üzemgazdasági érdekeink alapján beszállítókról, szervezőkről és egyéb üzleti partnerekről is tárolunk információt, pl. a későbbi kapcsolatfelvétel céljából. Ezeket a többségükben cégekhez kapcsolódó Adatokat alapvetően tartósan kezeljük.

Üzemgazdásági elemzések és piackutatás

Üzleti tevékenységünk gazdaságos működtetése, a piaci tendenciák, valamint a szerződéses partnerek és a Felhasználók kívánságainak felismerése érdekében elemezzük az üzleti tranzakciók, szerződések, megkeresések, stb. kapcsán rendelkezésünkre álló Adatokat. A GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján ennek során állományadatokat, kommunikációs adatokat, szerződéses adatokat, fizetési adatokat, felhasználási adatokat, meta adatokat kezelünk, az érintett személyek ez esetben a szerződéses partnereket, az érdekelt feleket, az ügyfeleket, az Online ajánlat látogatóit és Felhasználóit foglalják magukba.

Az elemzéseket üzemgazdasági értékelések, marketing és piackutatás céljából végezzük. Ennek során figyelembe vehetjük a regisztrált Felhasználók profiljait pl. az általuk igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatokkal. Az elemzések segítenek nekünk a fokozottan felhasználóbarát felület kialakításában, ajánlatunk optimalizálásában és a gazdaságosabb üzemeltetésben. Az elemzések kizárólag a saját céljainkat szolgálják, és azok nem kerülnek nyilvánosságra, amennyiben nem összegzett értékeket tartalmazó, anonimizált elemzésekről van szó.

Amennyiben ezen elemzések vagy profilok személyhez kapcsolódnak, azok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek a Felhasználó általi megszüntetéskor, egyébként pedig a szerződés megkötésétől számított két év elteltével. Egyebekben a makroökonómiai elemzések és az általános tendenciák meghatározása lehetőség szerint anonim módon történik.

Adatvédelmi információk a pályázati eljárásban

A pályázók Adatai kapcsán kizárólag a pályázati eljárás céljából és annak keretein belül, a jogi előírásokkal összhangban végzünk Adatkezelést. A pályázók Adatainak kezelése az (elő)szerződéses kötelezettségeinknek a pályázati eljárás körében való teljesítése érdekében történik, a GDPR 6. cikk (1) b) és a GDPR 6. cikk (1) f) pontjában meghatározottak szerint, amennyiben az Adatkezelés pl. jogi eljárásokkal összefüggésben számunkra szükségessé válik (Németországban ezen felül a BDSG /német szövetségi adatvédelmi törvény/ 26. §-a is érvényes).

A pályázati eljárás feltétele, hogy a pályázók rendelkezésünkre bocsássák a pályázó adatait. Amennyiben online adatlapot biztosítunk, azon a szükséges pályázói Adatok meg vannak jelölve, egyébként azok a munkaköri leírásokból vezethetők le, és alapvetően a pályázó személyével kapcsolatos információkat, postai és kapcsolattartási címeket és a pályázathoz tartozó dokumentumokat, úgymint a motivációs levelet, az önéletrajzot és a bizonyítványokat tartalmazzák. Emellett a pályázók önkéntes alapon további információkat bocsáthatnak a rendelkezésünkre.

Pályázatuk részünkre történő megküldésével a pályázók hozzájárulnak Adataik a pályázati eljárás céljaira történő, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban részletezett módon és körben való kezeléséhez.

Amennyiben a pályázati eljárásban a személyes adatok GDPR 9. cikk (1) szerinti különleges kategóriái kerülnek önkéntes alapon közlésre, azok Adatkezelésére a GDPR 9. cikk (2) b) pontja úgyszintén vonatkozik (pl. egészségügyi adatok, mint pl. a súlyosan fogyatékos státusz vagy az etnikai hovatartozás). Amennyiben a pályázati eljárás keretében a pályázóktól a GDPR 9. cikk (1) értelmében vett azemélyes adatok különleges kategóriáinak közlését kérjük, azok kezelését emellett a GDPR 9. cikk (2) a) pontjának megfelelően is végezzük (pl. egészségügyi adatok, amennyiben ezekre az adott szakma gyakorlásához szükség van).

Ahol erre lehetőséget biztosítunk, a pályázók pályázataikat honlapunkon, online adatlap kitöltésével is elküldhetik. Az Adatok korszerűen titkosított módon kerülnek részünkre továbbításra.

A pályázók pályázataikat e-mailben is elküldhetik részünkre. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az e-mailek általában nem titkosított formában kerülnek elküldésre, és a pályázók saját maguk kötelesek azok titkosításáról gondoskodni. Következésképpen, nem tudunk felelősséget vállalni a pályázatok a feladó és a szerverünkre történő beérkezés közötti továbbítási útvonalért, ezért inkább az online adatlap használatát vagy a postai feladást javasoljuk. Az online adatlap és az e-mail útján történő megküldés helyett a pályázóknak továbbra is van lehetőségük a pályázatot postai úton megküldeni részünkre.

Sikeres pályázat esetén a pályázó által rendelkezésre bocsátott Adatokat a munkaviszony céljából a továbbiakban is szükséges kezelnünk. Egyéb esetben, amennyiben az állásajánlatra vonatkozó pályázat sikertelen, a pályázó Adatait töröljük. A pályázói Adatokat töröljük továbbá, amennyiben a pályázat visszavonásra kerül, amelyre a pályázók bármikor jogosultak.

A törlésre, figyelemmel a pályázó indokolt visszavonására, a hat hónapos időtartam leteltével kerül sor annak érdekében, hogy válaszolni tudjunk a pályázattal kapcsolatos esetleges további kérdésekre, és eleget tudjunk tenni az egyenlő bánásmódról szóló törvényből adódó bizonyítási kötelezettségünknek. Az esetleges utazási költségtérítéssel kapcsolatos számlák az adóelőírásoknak megfelelően kerülnek archiválásra.

Talent-Pool

A pályázati eljárás keretében lehetőséget biztosítunk a pályázók részére, hogy a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában és 7. cikkében meghatározott hozzájárulásos alapon két éves időtartamra felvételt nyerjenek a „Talent- Pool”-unkba /„Tehetség Bázisba”/.

A Tehetség Bázisban lévő pályázati dokumentumokat kizárólag a jövőbeli álláshirdetések és a munkavállalók felkutatásának keretein belül kezeljük, és azok legkésőbb a határidő lejártakor megsemmisítésre kerülnek. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a Tehetség Bázisban való felvételükhöz történő hozzájárulásuk önkéntes alapú, az nem befolyásolja a folyamatban lévő pályázati eljárást, és hozzájárulásukat a jövőre nézve bármikor visszavonhatják, valamint a GDPR 21. cikke értelmében tiltakozhatnak.

Akismet Anti-Spam-Prüfung

Online szolgáltatásunk az Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA által nyújtott „Akismet” szolgáltatást használja. A használat alapja a GDPR 6. cikk (1) f) pont szerinti jogos érdekünk. Ennek a szolgáltatásnak a segítségével különböztetjük meg a valós személyek kommentjeit a spam-kommentektől. Ehhez minden komment egy USA-ban üzemeltetett szerverre kerül megküldésre, ahol elemzésre, és összehasonlítás céljából négy napon keresztül tárolásra kerülnek. Amennyiben egy kommentet spam kategóriába sorolnak, az Adatok ezen az időn túl további tárolásra kerülnek. Ezek közé az Adatok közé tartozik a beírt név, az e-mail cím, az IP-cím, a komment tartalma, a referrer, a használt böngészőre és a számítógépes rendszerre vonatkozó adatok, és a bejegyzés ideje.

Az Adatok Akismet általi gyűjtéséről és használatáról a továbbiakban lásd az Automattic adatvédelmi szabályzatát: https://automattic.com/privacy/.

A Felhasználók használhatnak álnevet vagy tartózkodhatnak a nevük vagy e-mail címük megadásától. Ön teljesen mértékben meg tudja akadályozni az Adatok továbbítását, amennyiben nem használja a kommentelés funkciót. Ez sajnálatos lenne, de sajnos nem látunk egyéb olyan alternatív megoldást, amely ugyanennyire hatékonyan működik.

Profilképek visszakeresése a Gravatar-ból

Online ajánlatunkon belül, és különösen a blogban az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA által nyújtott Gravatar szolgáltatást használjuk.

A Gravatar egy olyan szolgáltatás, ahol a Felhasználók regisztrálhatják magukat, és tárolhatják profilképeiket és e-mail címeiket. Ha a Felhasználók az adott e-mail címmel más online felületeken (főként blogokban) bejegyzéseket vagy kommenteket hagynak hátra, úgy profilképeik megjeleníthetőek a bejegyzések vagy a kommentek mellett. Ebből a célból a Felhasználók által megadott e-mail cím a Gravatar részére titkosított formában továbbításra kerül annak ellenőrzésére, hogy ahhoz tartozik-e tárolt profil. Ez az e-mail cím továbbításának egyetlen célja, és az más célból nem kerül felhasználásra, hanem ezt követően törlésre kerül.

A Gravatar használatának alapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontjában meghatározott jogos érdekünk, mivel a Gravatar segítségével biztosítunk a hozzászólások és kommentek szerzőinek lehetőséget arra, hogy a bejegyzéseiket egy profilkép hozzáadásával megszemélyesítsék.

A képek megjelenítésével a Gravatar megismeri a Felhasználók IP-címét, mivel ez a böngésző és az online szolgáltatás közötti kommunikációhoz szükséges. A Gravatar adatgyűjtéséről és használatáról a továbbiakban lásd az Automattic adatvédelmi szabályzatát: https://automattic.com/privacy/.

Ha a Felhasználók nem szeretnék, hogy egy, a Gravatar-nál az e-mail címükhöz kapcsolódó felhasználói kép a kommenteknél megjelenjen, úgy a kommenteléshez olyan e-mail címet kell használniuk, amely nincs tárolva a Gravatarban. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy arra is van lehetőség, hogy a Felhasználó anonim vagy semmilyen e-mail címet ne használjon, amennyiben nem szeretné, hogy a saját e-mail címe a Gravatar részére megküldésre kerüljön. A Felhasználók teljesen meg tudják akadályozni az Adatok továbbítását, amennyiben a kommentelés funkciónkat nem használják.

Emoji-k és smiley-k visszakeresése

WordPress blogunkon belül a grafikus emojikat (ill. smiley-kat), azaz érzelmeket kifejező kis grafikus fájlokat használunk, amelyeket külső szerverekről szerzünk be. Ebben az esetben a szerverek szolgáltatói gyűjtik a Felhasználók IP-címét. Ez azért szükséges, hogy az emoji-fájlok a Felhasználók böngészőihez továbbításra kerülhessenek. Az emoji-szolgáltatást az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA nyújtja. Az Automattic adatvédelmi szabályzata: https://automattic.com/privacy/.

A használt szerver domain-ek az s.w.org és a twemoji.maxcdn.com, amelyek legjobb tudomásunk szerint úgynevezett tartalomszolgáltató hálózatok, azaz olyan szerverek, amelyek kizárólag a fájlok gyors és biztonságos továbbítását szolgálják, és ahonnan a Felhasználók személyes adatai a továbbítást követően törlésre kerülnek.

Az emoji-k használatának alapja a jogos érdekünk, azaz az online ajánlatunk GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti vonzó kialakításához fűződő érdekünk.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználó felveszi velünk a kapcsolatot (pl. kapcsolat felvételi adatlap útján, e-mailben, telefonon vagy közösségi média útján), a Felhasználó Adatait a megkeresés feldolgozása és ügyintézése céljából a GDPR 6. cikk (1) b) pontjának megfelelően kezeljük. A Felhasználó Adatai ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerben („CRM” rendszer) vagy hasonló megkeresés-kezelő rendszerben kerülhetnek tárolásra.

A megkeresések törlésre kerülnek, amennyiben azokra már nincs szükség. A szükségességet kétévente felülvizsgáljuk; emellett a jogszabályban foglalt archiválási kötelezettségek alkalmazandók.

Newsletter /Hírlevél/

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt Hírlevelünk tartalmáról, valamint a regisztrációs, továbbítási és statisztikai kiértékelési eljárásról, továbbá az Ön tiltakozási jogairól. A Hírlevelünkre történő feliratkozással Ön hozzájárul annak kiküldéséhez, valamint a lent leírt eljárások lefolytatásához.

A Hírlevél tartalma: reklámra vonatkozó információt tartalmazó hírleveleket, e-maileket és más elektronikus értesítéseket (a továbbiakban „Hírlevél”) kizárólag a címzett hozzájárulásával vagy jogszabály engedélyével küldünk. Amennyiben a Hírlevél tartalma a regisztráció keretein belül kifejezetten meghatározásra kerül, ez a Felhasználó hozzájárulása tekintetében döntő jelentőségű. Hírleveleink egyébiránt a termékeinkről és az azokhoz kapcsolódó tudnivalókról (pl. biztonsági megjegyzések), valamint az ajánlatainkról, akcióinkról és vállalatunkról tartalmaznak információkat.

Double-Opt-In és naplózás: a Hírlevelünkre való feliratkozás egy úgynevezett Double-Opt-In eljárás keretében történik. Ez azt jelenti, hogy Ön a regisztrációt követően egy e-mailt fog kapni, amelyben regisztrációjának megerősítésére kérjük. Ez a megerősítés azért szükséges, hogy idegen e-mail címekkel senki ne tudjon regisztrálni. A Hírlevélre való feliratkozások naplózásra kerülnek annak érdekében, hogy a regisztrációs eljárást a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonyítani lehessen. Ide tartozik a feliratkozás és a megerősítés idejének, valamint az IP-cím tárolása. Ugyanígy naplózva vannak az Ön kézbesítési szolgáltatónál tárolt Adataiban végrehajtott módosítások.

Regisztrációs adatok: a Hírlevélre való feliratkozáshoz elegendő, ha megadja az e-mail címét. Opcionálisan arra kérjük, adjon meg egy nevet, hogy a Hírlevélben, személyesen tudjuk Önt megszólítani.

A Hírlevél kiküldése és az azzal kapcsolatos siker-ráta mérés alapja a címzett hozzájárulása a TKG /német távközlési törvény/ 107. § 2. bek.-el összefüggésben értelmezett GDPR 6. cikk (1) a) pontja és a GDPR 7. cikke, ill. a TKG 107. § 2. és 3. bek. szerinti jogszabályi felhatalmazás.

A regisztrációs eljárás a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján kerül naplózásra. Felhasználóbarát és biztonságos Hírlevél rendszert kívánunk működtetni, amely egyrészt az üzleti érdekeinket szolgálja, másrészt megfelel a Felhasználók elvárásainak, továbbá lehetővé teszi számunkra a hozzájárulások bizonyítását.

Leiratkozás/visszavonás – Ön jogosult a Hírlevelünkről bármikor leiratkozni, azaz hozzájárulását visszavonni. Minden Hírlevél végén megtalálja a Hirlevélről való leiratkozáshoz szükséges linket. Jogos érdekünk alapján, a leiratkozott e-mail címeket a korábbi hozzájárulás megadásának bizonyítása érdekében a törlésük előtt legfeljebb három évig tárolhatjuk.

Ezen Adatok kezelése az esetleges követelésekkel szembeni védelem céljára korlátozott. Egyéni törlési kérelem bármikor lehetséges, feltéve, hogy a hozzájárulás korábbi megléte egyúttal megerősítésre kerül.

Hírlevél – Mailchimp

A Hírlevél kiküldése a „MailChimp“, az egyesült államokbeli kézbesítési szolgáltató, a Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA hirlevélküldő platformján keresztül történik. A kézbesítési szolgáltató Adatvédelmi szabályzata megtekinthető a https://mailchimp.com/legal/privacy/ címen. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp a Privacy-Shield-egyezmény /Adatvédelmi Pajzs Egyezmény/ szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezáltal garantálja az európai adatvédelmi színvonal betartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). A kézbesítési szolgáltatót a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdekünk, és a GDPR 28. cikk 3. bek. első mondata szerinti adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján vesszük igénybe.

A kézbesítési szolgáltató jogosult a címzettek adatait anonimizált formában, azaz az egyes Felhasználókhoz való hozzárendelés nélkül a saját szolgáltatásainak optimalizálása vagy fejlesztése érdekében, pl. a kézbesítés tehnikai optimalizálása és a Hírlevél megjelenítése érdekében vagy statisztikai célokra felhasználni. Ugyanakkor a kézbesítési szolgáltató a Hírlevelünk címzettjeinek Adatait nem arra használja fel, hogy saját maga írjon nekik, vagy, hogy az Adatokat harmadik fél részére továbbítsa.

Hírlevél – Newsletter2Go

A Hírlevelek kézbesítését a Newsletter2Go GmbH kézbesítési szolgáltató, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Németország, végzi. A kézbesítési szolgáltató adatvédelmi szabályzata megtekinthető a https://www.newsletter2go.de/datenschutz/ címen. A kézbesítési szolgáltatót a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdekünk és a GDPR 28. cikk (3) első mondata szerinti adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján vesszük igénybe.

A kézbesítési szolgáltató jogosult a címzettek adatait anonimizált formában, azaz az egyes Felhasználókhoz való hozzárendelés nélkül a saját szolgáltatásainak optimalizálása vagy fejlesztése érdekében, pl. a kézbesítés technikai optimalizálása és a Hírlevél megjelenítése érdekében vagy statisztikai célokra felhasználni. Ugyanakkor a kézbesítési szolgáltató a Hírlevelünk címzettjeinek Adatait nem arra használja fel, hogy saját maga írjon nekik, vagy, hogy az Adatokat harmadik fél részére továbbítsa.

Hírlevél – Siker-ráta mérés

A Hírlevelek tartalmaznak úgynevezett „webjelzőt” („web-beacon”), azaz olyan egy pixel méretű fájlt, amely a szerverünkről, ill. amennyiben kézbesítési szolgáltatót veszünk igénybe, annak szerveréről kerül visszakeresésre, amikor a Hírlevelet megnyitják. Ezen visszakeresés körén belül, elsődlegesen olyan technikai információkat gyűjtünk, mint a böngészőre és az Ön rendszerére vonatkozó információk, valamint az Ön IP-címe és a visszakeresés ideje.

Ezen információk a szolgáltatások technikai fejlesztése érdekében kerülnek felhasználásra, műszaki adatok vagy a célcsoportok és azok olvasási szokása alapján, visszakeresési pontjaik (amelyek az IP-cím segítségével határozhatók meg) vagy belépési idejük alapján. A statisztikai vizsgálatok azt is hivatottak meghatározni, hogy a Hírlevelet megnyitják-e, azt mikor nyitják meg, valamint, hogy mely linkekre kattintanak rá. Technikai okokból ezek az információk hozzárendelhetőek a Hírlevél egyes címzettjeihez. Ugyanakkor sem mi, sem – megbízása esetén – a kézbesítési szolgáltató nem törekszik az egyes Felhasználók megfigyelésére. Az elemzések leginkább arra szolgálnak, hogy felismerjük a Felhasználóink olvasási szokásait, és hogy a tartalmainkat ezekhez igazítsuk, vagy, hogy az egyes Felhasználóink érdeklődési körének megfelelően különböző tartalmakat küldjünk.

Hosting /tárhely szolgáltatás/

Az általunk igénybevett tárhely szolgáltatások az alábbi szolgáltatások nyújtását biztosítják: infrastruktúra és platform szolgáltatások, számítógép kapacitás, tárhely és adatbázis szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások és műszaki karbantartási szolgáltatások, amelyeket a jelen Online ajánlat üzemeltetéséhez használunk.

Ennek során saját magunk kezeljük, ill. a tárhely szolgáltatónk kezeli az ügyfelek, érdeklődők és a jelen Online ajánlat látogatóinak állományadatait, kapcsolattartásra vonatkozó adatait, tartalomra vonatkozó adatait, szerződéses adatait, felhasználási adatait, meta- és kommunikációs adatait, amelynek alapja a jelen Online ajánlat a GDPR 28. cikkével összefüggésben értelmezett GDPR 6. cikk (1) f) pontjának (adatfeldolgozási megbízási szerződés megkötése) megfelelő hatékony és biztonságos működtetéséhez fűződő jogos érdekünk.

Belépési adatok és logfile-ok /naplófájlok/ gyűjtése

Vállalatunk és/vagy tárhelyszolgáltatónk, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján Adatot tárol minden egyes, a jelen szolgáltatásnak helyt adó szerverre történő belépésről (úgynevezett szerver naplófájlok). A belépési Adatok körébe tartozik a honlap neve, ahová a belépés történt, a belépés fájlja, dátuma és időpontja, a továbbított adat mennyisége, a sikeres belépésről szóló értesítés, a böngésző típusa és verziója, a Felhasználó operációs rendszere, az utaló URL (az azt megelőzően meglátogatott oldal), az IP-cím és az Adatokat bekérő szolgáltató.

A naplófájl-információk biztonsági okokból (pl. a visszaélések vagy csalások feltárása cáljából) legfeljebb 7 napos időtartamra tárolásra, majd ezt követően törlésre kerülnek. Az olyan Adatokat, amelyek további megőrzése bizonyítási célra szükséges, mindaddig nem töröljük, ameddig az adott incidens végérvényesen tisztázásra nem került.

Google Tag Manager /Címkekezelő/

A Google Tag Manager egy olyan megoldás, mely segítségével az ún. honlap-címkéket egy felületen keresztül kezelni tudjuk (és így pl. a Google Analytics-et, valamint egyéb Google-marketing-szolgáltatásokat ágyazunk be az Online ajánlatunkba). Maga a Címkekezelő (amely a címkéket telepíti) nem kezeli a Felhasználók személyes Adatait. A Felhasználók személyes Adatainak kezelése tekintetében lásd a Google-szolgáltatásokra vonatkozó alábbiakban leírtakat. Használati irányelvek: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

A Google Analytics-et, a Google LLC („Google”) webes elemző szolgáltatását jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő érdekünk) alapján használjuk. A Google sütiket használ. A süti által generált, az Online ajánlat Felhasználók általi használatára vonatkozó információkat általában egy USA-ban üzemeltetett Google-szerverre továbbítják, és ott tárolják.

A Google a Privacy-Shield-egyezmény /Adatvédelmi Pajzs Egyezmény/ szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

A Google ezeket az információkat cégünk megbízásából fogja felhasználni, annak érdekében, hogy Online ajánlatunk a Felhasználók általi használatát kiértékelje, a jelen Online ajánlaton belüli tevékenységekről jelentéseket készítsen, és részünkre a jelen Online ajánlat és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. Ennek során az Adatkezeléssel érintett Adatokból álnevesített felhasználói profilok készülhetnek.

A Google Analytics-et kizárólag az IP-anonimizálás bekapcsolásával használjuk. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás egyéb tagállamain belül a Felhasználók IP-címeit a Google lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra egy USA-ban üzemeltetett Google szerverre és ottani lerövidítésre.

A Felhasználó böngészője által továbbított IP-cím más Google Adattal nem kerül egyesítésre. A Felhasználók a sütik használatát úgy tudják megakadályozni, ha a böngészőprogamjukban kiválasztják a megfelelő beállításokat, továbbá meg tudják akadályozni, hogy a sütik által generált, és az Online ajánlat általuk megvalósult használatára vonatkozó Adatokat a Google gyűjtse, valamint ezek a Google által feldolgozásra kerüljenek, oly módon, hogy letöltik és telepítik az alábbi linken elérhető böngésző plug-in-t: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bővebb tájékoztatás a Google általi Adat használatról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről a Google Adatvédelmi nyilatkozatában ((https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállításokban ((https://adssettings.google.com/authenticated) található.

A Felhasználó Személyes adatai 14 hónap után törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.

Google Universal Analytics (Google Univerzális Analitika/

A Google Analytics-et a „Universal-Analytics” formájában használjuk. A „Universal-Analytics” a Google Analytics egy olyan eljárását jelöli, amelynek során a Felhasználói analitika álnevesített felhasználói azonosító alapján történik, ezáltal álnevesített profilt hozva létre a Felhasználó részére, a különböző készülékek használatára vonatkozó információkkal (úgynevezett „cross-device tracking”).

Célcsoport létrehozása a Google Analytics segítségével

A Google Analytics-et azért használjuk, hogy a Google és partnerei általi hirdetési szolgáltatások keretein belül elhelyezett hirdetések kizárólag olyan Felhasználók részére jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak Online ajánlatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. meghatározott témák vagy termékek iránt érdeklődnek, amelyek a látogatott honlapok alapján kerülnek meghatározásra), amelyeket továbbítunk a Google-nek (úgynevezett „remarketing”, ill. „Google Analytics Közönség”). A Remarketing Közönség segítségével azt is biztosítani szeretnénk, hogy a reklámjaink megfeleljenek a Felhasználók potenciális érdeklődési körének.

Google Adsense személyre szabott hirdetésekkel

A Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) szolgáltatásait jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő érdekünk) alapján vesszük igénybe.

A Google a Privacy-Shield-egyezmény /Adatvédelmi Pajzs Egyezmény/ szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezáltal garantálja az európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Használjuk az AdSense szolgáltatást, melynek segítségével a honlapunkon hirdetések jelennek meg, és mi ezek megjelenítéséért vagy egyéb felhasználásáért javadalmazásban részesülünk. Ebből a célból kezeljük a használatra vonatkozó Adatokat, mint pl. a hirdetésekre való kattintást és a Felhasználó IP-címét, ennek során az IP-cím az utolsó két számjeggyel megrövidítésre kerül. Ebből következik a Felhasználók Adatainak anonimizált kezelése.

Személyre szabott hirdetésekkel használjuk az Adsense-t. Ennek során a Google a Felhasználók által felkeresett honlapok és használt alkalmazások, és az így létrehozott felhasználói profilok alapján von le a Felhasználók érdeklődésére vonatkozó következtetéseket. A hirdetők arra használják fel ezeket az információkat, hogy kampányaikat ezeknek az érdeklődéseknek megfelelően alakítsák ki, ami a Felhasználók és a hirdetők számára egyaránt előnyt jelent. A Google akkor tekinti személyre szabottnak a hirdetéseket, ha a hirdetések kiválasztását tárolt vagy ismert Adatok határozzák meg vagy befolyásolják. Ide tartoznak többek között a korábbi keresések, tevékenységek, honlap-látogatások, az alkalmazások használata, demográfiai és a helymeghatározást szolgáló információk. Ez tételesen az alábbiakra terjed ki: demográfiai célzás, érdeklődési kategória alapú célzás, remarketing, valamint ügyfélegyezési listák és közönséglisták célzása, melyek feltöltésre kerültek a DoubleClick Bid Manager vagy a Campaign Manager szolgáltatásokba.

Bővebb tájékoztatás a Google általi Adat használatról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről a Google Adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállításokban ((https://adssettings.google.com/authenticated) található.

Google Adsense nem személyre szabott hirdetésekkel

A Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) szolgáltatásait jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő érdekünk) alapján vesszük igénybe.

A Google a Privacy-Shield-egyezmény /Adatvédelmi Pajzs Egyezmény/ szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezáltal garantálja az európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Használjuk az AdSense szolgáltatást, melynek segítségével a honlapunkon hirdetések jelennek meg, és mi ezek megjelenítéséért vagy egyéb felhasználásáért javadalmazásban részesülünk. Ebből a célból kezeljük a használatra vonatkozó Adatokat, mint pl. a hirdetésekre való kattintást és a Felhasználó IP-címét, ennek során az IP-cím az utolsó két számjeggyel megrövidítésre kerül. Ebből következik a Felhasználók Adatainak anonimizált kezelése.

Nem-személyre szabott hirdetésekkel használjuk az Adsense-t. Ennek során a hirdetések nem a Felhasználók profiljai alapján lesznek megjelenítve. A nem személyre szabott hirdetések nem a korábbi felhasználói magatartáson alapulnak. A célzás (targeting) során kontextusadatokat használnak, többek között az aktuális tartózkodási helyen, az aktuális honlap vagy applikáció tartalmán, valamint az aktuális keresési kifejezéseken alapuló hozzávetőleges (pl. városi szintű) földrajzi célzást. A Google nem engedélyez semmilyen személyre szabott célzást, ideértve a demográfiai célzást és a felhasználói listák célzását.

Bővebb tájékoztatás a Google általi Adat használatról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről a Google Adatvédelmi nyilatkozatában ((https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállításokban (https://adssettings.google.com/authenticated) található.

Google AdWords és Conversion (konverzió) mérése

Jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk) alapján használjuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”) szolgáltatásait.

A Google a Privacy-Shield-egyezmény /Adatvédelmi Pajzs Egyezmény/ szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Annak érdekében, hogy a Google hirdetési hálózaton (pl. keresési eredményekben, videókban, honlapokon, stb.) hirdetéseket helyezzünk el, a Google „AdWords” online marketingszolgáltatást használjuk, hogy a hirdetések azoknál a Felhasználóknál jelenjenek meg, akik ezek iránt feltételezhetően érdeklődnek. Ezáltal lehetővé válik, hogy Online ajánlatunkra vonatkozóan, illetve azon belül célzottabban tudjunk hirdetéseket elhelyezni annak érdekében, hogy a Felhasználók részére kizárólag olyan hirdetéseket mutassunk be, amelyek potenciálisan egyeznek az érdeklődési körükkel. Amennyiben például egy Felhasználónak olyan termékekre vonatkozó hirdetéseket mutatunk, amelyek iránt más online ajánlati felületeken érdeklődést mutatott, azt „remarketingnek” nevezzük. Ebből a célból, amikor Ön honlapunkra vagy más olyan honlapra látogat, amelyen a Google hirdetési hálózat aktív, a Google közvetlenül érvénybe léptet egy kódot, és re(marketing) tag-eket (láthatatlan grafikákat vagy kódokat, amelyek „webjelzőként” /web beacon/ is ismertek) helyez el a honlapon. Ezek segítségével egy egyéni süti (cookie), azaz egy kis file kerül mentésre a Felhasználók készülékén (más hasonló technológiák is használhatók a sütik helyett). Ebben a fájlban kerül feljegyzésre, hogy a Felhasználó mely honlapokra látogatott el, mely tartalmak érdeklik és mely ajánlatokra kattintott rá, továbbá, rögzítésre kerülnek a böngésző és az operációs rendszerre vonatkozó technikai információk, az utaló honlapok, a látogatási idő és az Online ajánlat használatára vonatkozó további információk.

Emellett egyedi „Conversion-Cookie”-t /”konverziós sütit”/ is kapunk. A sütik segítségével összegyűjtött információt a Google arra használja, hogy a részünkre konverziós statisztikát készítsen. Ugyanakkor mi kizárólag azon Felhasználók anonim összesített számáról értesülünk, akik rákattintottak a hirdetésünkre, és akiket átirányítottak egy Conversion-tracking-tag-gel rendelkező oldalra. Mi azonban nem kapunk olyan információt, amely alapján a Felhasználó személyesen azonosítható.

A Felhasználói Adatokra vonatkozó Adatkezelés álnevesítve történik a Google hirdetési hálózaton belül. Azaz, a Google nem tárolja a Felhasználók nevét vagy e-mail címét, és azokon Adatkezelést nem végez, hanem a releváns sütikre vonatkozó Adatok Adatkezelését végzi az álnevesített Felhasználói profilokon belül. Ez azt jelenti, hogy a Google szempontjából a hirdetéseket nem egy konkrétan beazonosított személy részére kezelik és jelenítik meg, hanem a süti gazdája részére, függetlenül attól, hogy ki a süti gazdája. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára az Adatok ezen álnevesítés nélküli kezelését. A Felhasználóról összegyűjtött információk a Google részére továbbításra, és a Google USA-ban üzemeltetett szerverein tárolásra kerülnek.

Bővebb tájékoztatás a Google általi Adat használatról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről a Google Adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállításokban (https://adssettings.google.com/authenticated található.

Google Doubleclick

A Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) szolgáltatásait jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő érdekünk) alapján vesszük igénybe.

A Google a Privacy-Shield-egyezmény /Adatvédelmi Pajzs Egyezmény/ szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezáltal garantálja az európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

A Google „Doubleclick“ onlinemarketing-eljárást arra használjuk, hogy hirdetéseket helyezzünk el a Google hirdetési hálózaton (pl. keresési eredményekben, videókban, honlapokon, stb.). A Double Click jellegzetessége, hogy a Felhasználók feltételezett érdeklődései alapján valós időben jeleníti meg a hirdetéseket. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az Online ajánlatunkkal kapcsolatos és azon belüli hirdetéseket célzottabban jelenítsük meg, annak érdekében, hogy a Felhasználók számára csak olyan hirdetéseket mutassunk be, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Amennyiben például olyan termékek hirdetéseit jelenítik meg egy Felhasználó számára, amelyek iránt ő egy másik online ajánlati felületen érdeklődést mutatott, úgy ebben az esetben „remarketing“-ről beszélünk. Ebből a célból, amikor Ön honlapunkra vagy más olyan honlapra látogat, amelyen a Google hirdetési hálózat aktív, a Google közvetlenül érvénybe léptet egy kódot, és re(marketing) tag-eket (láthatatlan grafikákat vagy kódokat, amelyek „webjelzőként” /web beacon/ is ismertek) helyez el a honlapon. Ezek segítségével egy egyéni süti (cookie), azaz egy kis file kerül tárolásra a Felhasználók készülékén (más hasonló technológiák is használhatók a sütik helyett). Ebben a fájlban kerül feljegyzésre, hogy a Felhasználó mely honlapokra látogatott el, mely tartalmak érdeklik és mely ajánlatokra kattintott rá, továbbá, rögzítésre kerülnek a böngésző és az operációs rendszerre vonatkozó műszaki információk, az utaló honlapok, a látogatási idő és az Online ajánlat használatára vonatkozó további információk. A Felhasználók IP-címe is rögzítésre kerül, azt azonban az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás egyéb tagállamain belül lerövidítik, és csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egy USA-ban üzemeltetett szerverére és ottani lerövidítésre. A Google más forrásból származó hasonló információkkal is összekapcsolhatja a fent felsorolt információkat. Ha a Felhasználó ezt követően más honlapokat felkeres, úgy a Felhasználó profilja alapján feltételezett érdeklődési körének megfelelő, rá szabott hirdetések jelenhetnek meg.

A Felhasználói Adatokra vonatkozó Adatkezelés álnevesítve történik a Google hirdetési hálózaton belül. Azaz, a Google nem tárolja a Felhasználók nevét vagy e-mail címét, és azokon Adatkezelést nem végez, hanem a releváns sütikre vonatkozó Adatok Adatkezelését végzi az álnevesített Felhasználói profilokon belül. Ez azt jelenti, hogy a Google szempontjából a hirdetéseket nem egy konkrétan beazonosított személy részére kezelik és jelenítik meg, hanem a süti gazdája részére, függetlenül attól, hogy ki a süti gazdája. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára az Adatok ezen álnevesítés nélküli kezelését. A Felhasználóról összegyűjtött információk a Google részére továbbításra, és a Google USA-ban üzemeltetett szerverein tárolásra kerülnek.

Bővebb tájékoztatás a Google általi Adat használatról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről a Google Adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállításokban (https://adssettings.google.com/authenticated) található.

Jetpack (WordPress Stats)

A Jetpack plugin-t (jelen esetben a „Wordpress Stats“ alfunkciót) szolgáltatásait jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő érdekünk) alapján vesszük igénybe, amely tartalmaz egy, a látogatók belépésének statisztikai kiértékelésére szolgáló eszközt, és amelynek szolgáltatója az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. A Jetpack ún. „sütiket” használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. A sütik által generált, az Online ajánlat Ön általi használatára vonatkozó információkat egy USA-ban található szerveren tárolják. Ennek során az Adatkezeléssel érintett Adatokból Felhasználói profilok hozhatóak létre, azonban ezek csak elemzésre, nem pedig reklámcélokra kerülnek felhasználásra. Bővebb információért lásd az Automattic Adatvédelmi nyilatkozatait: https://automattic.com/privacy/ és a Jetpack- sütikre vonatkozó tájékoztatást: https://jetpack.com/support/cookies/.

Facebook Pixel, Testre Szabott Közönség és Facebook konverzió

Az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján, és ezen célok okán az Online ajánlatunkon belül a Facebook közösségi média úgynevezett „Facebook Pixeljét” használjuk, amelyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy, amennyiben Ön uniós tagállambeli lakos, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) üzemeltet.

A Facebook a Privacy-Shield-egyezmény /Adatvédelmi Pajzs Egyezmény/ szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

A Facebook Pixel segítségével a Facebook egyrészt képes a reklámok (úgynevezett „Facebook Reklámok”) megjelenítésének célcsoportjaként meghatározni az Online ajánlatunk látogatóit. Ennek megfelelően az általunk elhelyezett Facebook Reklámok megjelenítéséhez a Facebook Pixelt kizárólag olyan Facebook Felhasználóknál alkalmazzuk, akik érdeklődést mutattak az Online ajánlatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. meghatározott témák vagy termékek iránt érdeklődnek, amely a látogatott honlapok alapján kerül meghatározásra), amelyeket továbbítunk a Facebook-nak (úgynevezett „Testre Szabott Közönség”). A Facebook Pixel segítségével azt is biztosítani szeretnénk, hogy Facebook Reklámjaink megfeleljenek a Felhasználók potenciális érdeklődési körének, és ne legyenek zavaróak. A Facebook Pixel lehetővé teszi számunkra azt is, hogy statisztikai és piackutatási célból nyomon kövessük a Facebook Reklámok hatékonyságát, azáltal, hogy megmutatja, a Felhasználók egy Facebook Reklámra való kattintásukat követően tovább lettek-e irányítva a honlapunkra (úgynevezett „konverzió”).

A Facebook az Adatkezelést a Facebook adathasználati szabályzata alapján végzi. Ennek megfelelően, a Facebook Reklámok megjelenítésére vonatkozó általános információk megtalálhatóak a Facebook adathasználati szabályzatában: https://www.facebook.com/policy.php. A Facebook Pixelre, valamint működési módjára vonatkozó különleges információk és részletek megtalálhatóak a Facebook segítség szekciójában: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Ön dönthet úgy, hogy nem kívánja, hogy a Facebook Pixel Önre vonatkozó információkat gyűjtsön és azokat a Facebook Reklámok megjelenítéséhez felhasználja. Ahhoz, hogy beállítsa, milyen típusú reklámokat lásson a Facebook-on, kérjük, látogasson el a Facebook által működtetett oldalra, és kövesse a használat alapú reklámok beállításaira vonatkozó utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. A beállítások függetlenek a használt platformtól, azaz azok minden készülékre alkalmazhatóak, úgymint asztali számítógépekre vagy mobil készülékekre.

Ön jogosult elutasítani a hatókör mérésére és reklámcélokra használt sütik alkalmazását, a hálózati reklám kezdeményezés visszavonása (opt-out) oldalon (http://optout.networkadvertising.org/) és ezen felül USA-ban üzemeltetett (http://www.aboutads.info/choices) honlapon

Online jelenlét a közösségi médiában

Online jelenlétet tartunk fenn közösségi hálózatokon és platformokon annak érdekében, hogy kommunikálni tudjunk az ott aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel és Felhasználókkal, és hogy szolgáltatásainkról ott tudjuk tájékoztatni őket. Az egyes hálózatok és platformok felkeresése esetén az egyes üzemeltetők általános szerződési feltételei és Adatkezelési irányelvei irányadók.

Amennyiben Adatvédelmi nyilatkozatunk másképp nem rendelkezik, azon Felhasználók Adataira vonatkozóan végzünk Adatkezelést, akik a közösségi hálózatokon és platformokon belül kommunikálnak velünk, pl. online megjelenéseinken bejegyzéseket posztolnak, vagy részünkre üzenetet küldenek.

Harmadik felek szolgáltatásainak és tartalmának integrálása

Jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdekünk) alapján Online ajánlatunk körében használunk harmadik félhez tartozó tartalmakat vagy általuk ajánlott szolgáltatásokat, tartalmaik vagy szolgáltatásaik, úgymint videók vagy betűtípusok (a továbbiakban egységesen „Tartalom”) integrálása érdekében.

Ennek minden esetben feltétele, hogy ezen Tartalmak harmadik fél szolgáltatója részére a Felhasználók IP-címe láthatóvá váljon, mivel az IP- cím nélkül nem lennének képesek a Tartalmat a Felhasználók böngészőjére elküldeni. Következésképpen, ezen Tartalmak megjelenítéséhez szükség van az IP-címre. Törekszünk arra, hogy csak azon Tartalmakat használjuk, amelyek szolgáltatói az IP-címeket kizárólag a Tartalmak kézbesítésére használják fel. Harmadik felek statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel tag-eket (láthatatlan grafikák, amelyek „webjelzőként” /„web beacon”/ is ismertek) is használhatnak. A „Pixel Tag-ek” használhatók olyan információk kiértékelésére, mint az adott honlap oldalainak látogatói forgalma. Az álnevesített információk tárolhatóak továbbá sütikben a Felhasználó készülékén, és többek között tartalmazhatják a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó technikai információkat, az utaló honlapokat, a látogatási időt és Online ajánlatunk használatára vonatkozó további adatokat, és egyéb forrásokból származó hasonló információkkal is összekapcsolhatóak.

Vimeo

Integrálhatjuk a „Vimeo” platformról származó, a Vimeo Inc., Címzett: Jogi osztály, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA szolgáltató által közzétett videókat. Adatvédelmi nyilatkozat: https://vimeo.com/privacy. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Vimeo használhatja a Google Analytics-et és ezzel összefüggésben hivatkozunk az adatvédelmi szabályzatra (https://www.google.com/policies/privacy), valamint a Google Analytics-ből való leiratkozási opciókra (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) vagy a Google beállításaira a marketing célú Adatfelhasználás kapcsán (https://adssettings.google.com/).

Youtube

Integráljuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató „YouTube” platformjáról származó videókat. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, leiratkozás: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google betűtípusok (Fonts)

Integráljuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató által közzétett betűtípusokat („Google Betűtípusok”). Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, leiratkozás: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Integráljuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató számítógépes bot-felismerési funkcióját, pl. az online nyomtatványokba való bejegyzésekre vonatkozóan („ReCaptcha”). Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, leiratkozás: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Integráljuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató „Google Maps” szolgáltatása által közzétett térképeket. Az Adatkezeléssel érintett Adatok körébe különösen a Felhasználók IP-címei és a tartózkodási helyükre vonatkozó Adatok tartozhatnak, amelyek gyűjtésére hozzájárulásuk (amelyet rendszerint a mobil készülékeik beállításai keretében adnak meg) nélkül nem kerül sor. Az Adatok kezelése az USA-ban történhet. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, leiratkozás: https://adssettings.google.com/authenticated.

Typekit betűtípusok az Adobe-tól

Jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdekünk) alapján külső szolgáltató, az Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország „Typekit” betűtípusait használunk. Az Adobe a Privacy-Shield-egyezmény /Adatvédelmi Pajzs Egyezmény/ szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Facebook közösségi plugin-ok használata

Jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdekünk) alapján a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) által üzemeltetett, facebook.com közösségi hálózat közösségi plugin-jait („plugin-ok”) használjuk. A plugin-ok interakciós elemeket vagy tartalmakat (pl. videókat, grafikákat vagy szöveges bejegyzéseket) jeleníthetnek meg, és azok valamelyik Facebook logoról (fehér „f” betű kék háttérrel, a „like”, azaz „tetszik“ kifejezés” vagy a „felfelé mutató hüvelykujj”- jel) ismerhetőek fel, vagy „Facebook közösségi plugin” kiegészítéssel vannak ellátva. A Facebook közösségi plugin-jainak listája és megjelenése itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

A Facebook a Privacy-Shield-Abkegyezmény /Adatvédelmi Pajzs Egyezmény/ szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Amennyiben egy Felhasználó a jelen Online ajánlat olyan funkcióját használja, amely ilyen plugin-t tartalmaz, a készüléke közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverekkel. A plugin tartalmát a Facebook közvetlenül továbbítja a Felhasználó készülékére, ami azt integrálja az Online ajánlatba. Az Adatkezeléssel érintett Adatokból Felhasználói profilok hozhatóak létre. Következésképpen nem rendelkezünk befolyással a Facebook által az ezen plugin segítségével gyűjtött Adatok terjedelmére, és ezért erről a Felhasználók tudomásunk szerint tájékoztatást kapnak.

A plugin-ok integrálása révén a Facebook-hoz beérkezik az információ, amely szerint a Felhasználó megnyitotta az Online ajánlat megfelelő oldalát. Amennyiben a Felhasználó a Facebook-ba be van bejelentkezve, úgy a Facebook hozzárendelheti a látogatást a Felhasználó Facebook fiókjához. Amikor a Felhasználók a plugin-okkal kapcsolatot teremtenek, pl. a like gombra való kattintással vagy kommenteléssel, a megfelelő információ az Ön készülékéről közvetlenül a Facebook részére továbbításra, és ott tárolásra kerül. Amennyiben a Felhasználó nem Facebook-használó, akkor is fennáll annak a lehetősége, hogy a Facebook megismeri és tárolja az IP- címét.

Az Adatok gyűjtésének célja és köre, és az Adatok Facebook általi további Adatkezelése valamint felhasználása, továbbá a Felhasználó privát szférájának megóvását célzó ide vonatkozó jogok és beállítási opciók megtalálhatóak a Facebook adatkezelési szabályzatában: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Amennyiben egy Felhasználó tagja a Facebook-nak és nem szeretné, hogy a Facebook a jelen Online ajánlaton keresztül rá vonatkozó Adatokat gyűjtsön és azokat a Facebook-on tárolt tagsági Adataihoz hozzákapcsolja, úgy az Online ajánlatunk használatát megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ból, és törölnie kell a sütiket. Az Adatok reklámcélra való felhasználására vonatkozó további beállítási és tiltakozási lehetőségekre a Facebook profilbeállításokon belül van mód: https://www.facebook.com/settings?tab=adsvagy az Egyesült Államokban üzemeltetett http://www.aboutads.info/choices/ honlapon vagy a http://www.youronlinechoices.com/ EU-ban üzemeltetett honlapon. A beállítások függetlenek a használt platformtól, azaz azok minden készülékre, úgymint asztali számítógépekre vagy mobil készülékekre alkalmazhatóak.